مقالات ترجمه شده علوم تربيتی گرایش تکنولوژی آموزشی

لیست مقالات ترجمه شده علوم تربيتی گرایش تکنولوژی آموزشی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم تربيتی گرایش تکنولوژی آموزشی نمایید.

غلبه بر تصورات غلط درباره ی نیروهای در حالت تعادل:یک مطالعه ی تحقیقاتی عملی
Development of innovation strategies for sports education
توسعه استراتژی های نوآوری برای آموزش ورزش
“Oh, dear Stacy!” Social interaction, elaboration, and learning with teachable agents
اوه ، استیسی عزیز! تعامل اجتماعی ،بسط و یادگیری با عوامل آموزشی
Building Effective Small-Group Team Working Skill through Blended Learning at Malaysia Tertiary Institution
ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه ی مالزی
Effects of Social Networking on Adolescent Education
اثرات شبکه های اجتماعی در آموزش نوجوانان
The challenges of the mobile technology in the young adult education
چالش‌های فن‌آوری همراه در آموزش جوانان
ICT Integration Models into Middle and High School Curriculum in The USA
Philosophy of Education and the Growing Impact of Empirical Research
فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن
Inexpensive techniques to improve education: Applying cognitive psychology to enhance educational practice
تکنیک‌های کم هزینه برای بهبود آموزش: استفاده از روانشناسی شناختی برای افزایش عملکرد آموزشی
فرهنگ و تحول مدارس: بررسی تاثیرات فرهنگ مدرسه در فرآیند تغییرات
Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation
برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها
Problem Oriented Project Based Learning (POPBL) in Promoting Education for Sustainable Development
یادگیری مسئله گرای مبتنی بر پروژه (POPBL) در ارتقاء آموزش برای توسعه پایدار
An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies
یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی
Pedagogical affect, student interest, and learning performance
تاثیرات وابسته به آموزش - علاقمندی دانش آموزان و عملکرد یادگیری

Skip Navigation Links