مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 9)

Performance indicators for planning intermodal barge transportation systems pdf
شاخص های عملکردی برای سیستم های حمل و نقل شناور با چند نوع وسیله نقلیه word
Two-stage DEA models with undesirable input-intermediate-outputs pdf
مدل های DEA دو مرحله ای با ورودی-واسطه-خروجی های نامطلوب word
The Conceptual model ofthe Service Supply Chain Research Based on Business Processes pdf
مدل مفهومی زنجیره تامین خدمات؛ تحقیقی مبتنی بر فرآیند کسب و کار word
Notice of Retraction The trends in services supply chain: Models and frameworks pdf
روندها در زنجیره تأمین خدمات: مدل ها و چارچوب ها word
A queuing model on supply chain with the form postponement strategy pdf
مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم word
Stakeholders’ Influences on Corporate Green Innovation Strategy: A Case Study of Manufacturing Firms in China pdf
تأثیر ذینفعان روی استراتژی نوآوری سبز شرکت: مطالعه موردی شرکت های تولیدی در چین word
Evaluation of vehicle fleet maintenance management indicators by application of DEMATEL and ANP pdf
براورد شاخص های مدیریت تعمیر و نگهداری ناوگان حمل و نقل با استفاده از DEMATEL و ANP word
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE SERVICE ENTERPRISE pdf
ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت برای شرکت های خدماتی word
A new iterative method for solving multiobjective linear programming problem pdf
یک روش تکراری جدید برای حل مساله برنامه ریزی خطی چند هدفه word
Six Sigma and leadership: some observations and agenda for future research pdf
شش سیگما و رهبری: برخی مشاهدات و دستورکارهایی برای تحقیق آتی word
Investigating Effectiveness of Quality Management Systems pdf
بررسی اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت word
Local decision making and decision fusion in hierarchical levels pdf
تصمیم گیری محلی و ادغام تصمیم گیری در سطوح سلسله مراتبی word
A hierarchical location-allocation model with travel based on expected referral distances pdf
یک مدل سلسله مراتبی مکان یابی- تخصیص با سفر بر اساس فواصل مراجعه مورد انتظار word
Hybrid large neighborhood search for the bus rapid transit route design problem pdf
یک روش ترکیبی جستجوی همسایگی بزرگ، برای طراحی مسیر در سامانه اتوبوسی تند رو (بی آر تی) word
Outsourcing effects on firms' operational performance: An empirical study pdf
اثرات برونسپاري بر روي عملكرد مؤثر موسسات تجاري word
Risk management of large-scale development projects in developing countries: Cases fromMDI’s projects pdf
Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery pdf
جستجوی همسایگی متغیر ابتکاری به منظور مسیریابی کالا در تحویل سوخت word
Cost–benefit analysis of intellectual capital disclosure: University stakeholders’ view pdf
تجزیه و تحلیل هزینه و سود افشای سرمایه فکری : دیدگاه ذینفعان (سهامداران) دانشگاه word
Job-shop local-search move evaluation without direct consideration of the criterion’s value pdf
ارزیابی حرکتی جستجوی محلی job shop بدون در نظر گرفتن ارزش معیار word
Security Policy Management Process within Six Sigma Framework pdf
فرآیند سیاست گزاری امنیتی در چارچوب شش سیگما word
Application of the AHP in project management pdf
کاربرد AHP در مدیریت پروژه word
Impact of corporate strengths/weaknesses on project management competencies pdf
تاثیر نقاط ضعف یا قوت صنفی بر شایستگی های مدیریت پروژه word
Effects of balanced scorecard on performance of firms in the service sector pdf
اثرات کارت امتیازدهی متعادل بر عملکرد شرکت های بخش خدمات word
Factors Affecting ERP Implementations: Client and Consultant Perspectives pdf
عوامل تاثیرگذار در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی: دیدگاه کارفرما و مشاور word
Towards improving construction labor productivity and projects’ performance pdf
نگرشی به بهبود بهره وری نیروی کار ساختمان سازی و عملکرد پروژه word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید