مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 1)

A sustainable approach: Utilization of waste PVC in asphalting of roads pdf
استفاده از ضایعات pvc در آسفالت جاده ها word
Evaluating sustainability of building projects in urban planning pdf
ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری word
An improved method for edge detection based on interval type-2 fuzzy logic pdf
تشخیص لبه به روش الگوریتم فازی فاصله ای نوع 2 word
Path dependence and the validation of agent-based spatial models of land use pdf
وابستگی مسیر و صحه گذاری مدل های فضایی مبتنی بر عامل در استفاده از زمین word
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول word
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim pdf
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم word
Residual stresses and initial imperfections in non-linear analysis pdf
تنشهاي پسماند و عيوب اوليه در آناليزهاي غيرخطي word
Study on the Risk Assessment of the Tailings Dam Break pdf
مطالعه بر روي سنجش خطر شکست سد پس مانده ها word
Integration of groundwater information into decision making for regional planning: A portrait for North America pdf
استخراج اتوماتیک اطلاعات تراکم ساختمان های شهری با استفاده از داده های لیدار و متد شئی مبنا word
انتخاب و برآورد ریسک پروژه‌های ساخت و ساز با استفاده از متدولوژی‌های AHP فازی و TOPSIS فازی word
Integration, participation and optimal control in water resources planning and management pdf
ادغام، مشارکت و کنترل بهینه در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب word
Impact of corporate strengths/weaknesses on project management competencies pdf
تاثیر نقاط ضعف یا قوت صنفی بر شایستگی های مدیریت پروژه word
Application of the convergence-confinement method to tunnels in rock masses exhibiting Hoek–Brown strain-softening behaviour pdf
Static and dynamic behaviour of recycled tyre rubber-filled concrete pdf
رفتار استاتیکی و دینامیکی بتن پر شده با لاستیک چرخ بازیافت شده word
Seismic Displacement of Broken-Back Gravity Quay Walls pdf
جابجایی لرزه‌ای دیوارهای وزنی اسکله دارای شکستگی از پشت (پشت-شکسته) word
Yielding Pressure of Spread Footing above Multiple Voids pdf
فشار تسلیم پی گسترده بر بالای تهی گاه های چندگانه word
Irrigation control system using distributed embedded system pdf
سیستم کنترل آبیاری با استفاده از سیستم های جاسازی شده گسترده word
Spatial analysis of land subsidence induced by groundwater withdrawal pdf
آنالیز مکانی فرونشست زمین ناشی از خروج آب های زیرزمینی word
A multi-directional ground filtering algorithm for airborne LIDAR pdf
الگوریتم فیلترینگ زمینی چند جهتی برای داده های هوایی LIDAR word
Automatic detection of residential buildings using LIDAR data and multispectral imagery pdf
تشخیص اتوماتیک ساختمان های مسکونی به کمک تلفیق داده های LIDAR و تصاویر چندطیفی word
Perspectives of double skin facade systems in buildings and energy saving pdf
چشم انداز های سیستم های نمای دیواره بیرونی دولایه در ساختمان ها و صرفه جویی انرژی word
Numerical modeling of a fiber optic sensor in its environment for civil engineering applications pdf
مدلسازی عددی یک سنسور فیبر نوری در محیط برای کاربردهای مهندسی عمران word
Characterizing vertical forest structure using small-footprint airborne LiDAR pdf
مشخص کردن ساختار قائم جنگل با استفاده از داده های لیدار هوایی با فوت پرینت کوتاه word
INELASTIC BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE MEMBERS WITH CYCLIC LOADING pdf
رفتار غیرالاستیک قطعات بتن مسلح با بارگذاری دوره ای word
ARCHITECTS PREDICT LAY EVALUATIONS OF LARGE CONTEMPORARY BUILDINGS:WHOSE CONCEPTUAL PROPERTIES? pdf
معماران ارزش گذاری بناهای بزرگ کنونی را پیش بینی مینمایند: ویژگیهای مفهومی چه کسی؟ word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید