مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 6)

Resource Allocation Techniques in Cloud computing-Research Challenges for Applications pdf
تکنیک های تخصیص منبع در سرویس های محاسبات ابری-چالش های پژوهشی برای اپلیکیشن ها word
An expert system based on fuzzy entropy for automatic threshold selection in image processing pdf
سیستم خبره بر اساس انتروپی فازی برای انتخاب اتوماتیک حد آستانه در پردازش تصویر word
Foundations of Social Media Marketing pdf
بنیان های بازاریابی رسانه های اجتماعی word
Research Trends in Wireless Body Area Networks: From On-Body to Body-to-Body Cooperation pdf
شبکه های حسگر بدنی بی سیم: از مشارکت بر روی بدن، تا مشارکت بدن به بدن word
Trust-based Service Management for Social Internet of Things Systems pdf
BSIRT: A Block-Iterative SIRT Parallel Algorithm Using Curvilinear Projection Model pdf
BSIRT: یگ الگوریتم موازی SIRT بلوک-تکراری با استفاده از مدل نگاشت منحنی‌الخط word
Design of SHA-1 Algorithm based on FPGA pdf
طراحی الکوریتم SHA-1 بر مبنای FPGA word
A survey of fuzzy decision tree classifier pdf
مروری بردسته بندی درخت تصمیم فازی word
A Novel Cluster-based Energy Efficient Routing in Wireless Sensor Networks pdf
یک مسیریابی با مصرف انرژی بهینه مبتنی بر گروه بندی در شبکه های حسگر بیسیم word
Energy efficient fault tolerant clustering and routing algorithms for wireless sensor networks pdf
الگوریتم های مسیر یابی و خوشه بندی تحمل پذیر شکست انرژی بهره ور برای شبکه های حسگر بی سیم word
Online fuzzy based decision support system for human resource performance appraisal pdf
سیستم پشتیبانی از تصمیم مبتنی بر فازی آنلاین برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی word
A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory pdf
چارچوب مدیریت زنجیره تامین پایدار: حرکت به سوی نظریه جدید word
Wireless Sensor Networking in the Internet of Things and Cloud Computing Era pdf
شبکه‌ی حس‌گر بی‌سیم در اینترنت اشیاء و عصر رایانش ابری word
Enhancing Security for Storage Services in Cloud Computing pdf
افزایش امنیت خدمات ذخیره سازی در رایانش ابری word
Data Classification for achieving Security in cloud computing pdf
دسته‌بندی داده‌ها به منظور حصول امنیت در رایانش ابری word
Green marketing' functions in building corporate image in the retail setting☆ pdf
تاثیرات بازاریابی سبز در ایجاد وجهه شرکت در کسب وکارهای خرده فروشی word
Review on Network Security and Cryptography pdf
مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری word
Labour Productivity and Possibilities of its Extension by Knowledge Management Aspects pdf
بهره وری نیروی کار و امکان توسعه آن با استفاده از روشهای مدیریت دانش word
Adaptive Opportunistic Routing Protocol for Energy Harvesting Wireless Sensor Networks pdf
پروتکل مسیریابی تطبیقی فرصت طلب برای شبکه های حسگر بی سیم حاصل از انرژی word
What's new about cloud computing security pdf
چه اخبار جدیدی در مورد امنیت رایانش ابری وجود دارد؟ word
Personalized Music Recommendation by Mining Social Media Tags pdf
توصیه ی شخصی موسیقی با استخراج تگ رسانه ی اجتماعی word
Image-based seat belt detection pdf
تشخیص کمربند ایمنی بر اساس تصویر word
What Is the Region Occupied by a Set of Points pdf
منظور از ناحیه اشغال شده توسط یک مجموعه نقطه چیست؟ word
REVIEW ON FUZZY CLUSTERING ALGORITHMS pdf
مروری بر الگوریتم های خوشه بندی فازی word
A Distributed Service-Oriented Architecture for Business Process Execution pdf
یک معماری سرویس-محور توزیع شده برای اجرای فرایندی تجاری word
Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols and Applications pdf
اینترنت اشیاء: مطالعه و بررسی فناوری های توانمندسازی، پروتکل ها و برنامه های کاربردی word
Detecting Outlier Measurements Based on Graph Rigidity for Wireless Sensor Network Localization pdf
آشکارسازی اندازه گیری های پرت بر اساس سختی گراف برای تعیین مکان شبکه سنسور بیسیم word
Analysis the effect of data mining techniques on database pdf
تحلیل تاثیر تکنیک‌های داده کاوی بر روی پایگاه داده‌ها word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید