مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش سخت ‌افزار

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش سخت ‌افزار به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش سخت ‌افزار نمایید.

Tunnel FET technology: A reliability perspective
تکنولوژی تونل FET: دیدگاهی از قابلیت اطمینان
An edge-based color-aided method for license plate detection
یک روش تشخیص پلاک بر اساس لبه و با کمک رنگ
Design of two Low-Power full adder cells using GDI structure and hybrid CMOS logic style
RFID Based Vehicle Identification During Co
شناسایی وسیله نقلیه مبتنی بر RFID هنگام تصادفات
Variation-Aware Task and Communication Mapping for MPSoC Architecture
نگاشت ارتباطی و وظیفه آگاه به تغییرات برای معماری MPSoC
BSIRT: A Block-Iterative SIRT Parallel Algorithm Using Curvilinear Projection Model
BSIRT: یگ الگوریتم موازی SIRT بلوک-تکراری با استفاده از مدل نگاشت منحنی‌الخط
Optoelectronic studies on heterocyclic bases of deoxyribonucleic acid for DNA photonics
3D with Kinect
سنجش سه بعدی (3D) با Kinect
GCMR: A GPU Cluster-Based MapReduce Framework for Large-Scale Data Processing
GCMR: چارچوب MapReduce مبتنی بر خوشه GPU برای پردازش داده در مقیاس بزرگ
استراتژیهای سویچ ولتاژ کاسکود تفاضلی (DCVS ) برای تکنولوژی CNTFET برای منطق سه گانه
Processor design using a functional hardware description language
طراحی پردازنده با استفاده از زبان توصیف سخت افزارِ تابعی
A Parallel Edge Preserving Algorithm for Salt and Pepper Image Denoising
الگوریتم موازی حفظ لبه برای حذف نویز فلفل نمکی در تصویر
Buffer Optimization in Network-on-Chip Through Flow Regulation
بهینه‌سازی بافر در شبکه‌ی روی تراشه، با استفاده از تنظیم جریان
A Dual-Purpose Real/Complex Logarithmic Number System ALU
سیستم عددی لگاریتمی مرکب/صحیح با هدف دو گانه ALU
Lighting the Dark Silicon by Exploiting Heterogeneity on Future Processors
روشن سازی سیلیکون تیره با بهر گیری از ناهمگنی در پردازنده‌های آینده
A high performance 5-staged pipelined architecture for the H.264/AVC deblocking filter
یک معماری خط لوله ی 5 مرحله ای با کارایی بالا برای فیلتر بلاک شکنی H.264/AVC
Computer architecture with Associative processor replacing last level cache and SIMD accelerator
An Analytical Model for a GPU Architecture with Memory-level and Thread-level Parallelism Awareness
یک مدل تحلیلی برای یک معماری GPU با آگاهی موازیِ سطح حافظه و سطح نخ
ACCURACY ANALYSIS OF KINECT DEPTH DATA
آنالیز دقت و صحتِ داده های عمقی Kinect
Power Analysis and Optimizations for GPU Architecture Using a Power Simulator
تجزيه و تحليل برق و بهينه سازي‌ براي معماري GPU با استفاده از يك شبيه‌ساز برق
Efficient Parallel Scan Algorithms for GPUs
الگوریتم های کارآمد اسکن موازی برای GPU ها
Architectural support for efficient message passing on shared memory multi-cores
Implementation of Low Power 8-Bit Multiplier using Gate Diffusion Input Logic
پیاده‌سازی ضرب کننده 8 بیتی توان پایین با استفاده از منطق ورودی گیت نفوذی
The Use of Residue Number System in the design of the Optimal All-pole IIR Digital Filters
Coupling Mitigation in 3D Multiple-Stacked Devices
سبک سازی تزویج در دستگاههای چند پشته ای سه بعدی
RFID radio channel performance analysis
تحلیل کارائی کانال رادیوئی RFID
Coordinating Garbage Collection for Arrays of Solid-State Drives
هماهنگی در جمع آوری زباله برای آرایه های درایوهای حالت جامد(سخت)

Skip Navigation Links