مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 10)

Antimicrobial nanostructures in food packaging pdf
نانوساختارهای ضدمیکروبی در بسته‌بندی خوراکی‌جات word
Novel approaches for selenium speciation in foodstuffs and biological specimens: A review pdf
رویکرد های عالی برای گونه زایی سلنیم در مواد غذایی و نمونه های بیولوژیکی : بازنگری word
Philosophy of Science and Philosophy of Chemistry pdf
فلسفه ی علم و فلسفه ی شیمی word
Fruit sugar-based deep eutectic solvents and their physical properties pdf
حلال های یوتکتیک عمیق برپایه قند میوه و خواص فیزیکی آنها word
Compact Glow Discharge for the Elemental Analysis of Aqueous Samples pdf
تخلیه تابان فشرده برای تحلیل عنصری نمونه های آبی word
Theory of square-wave voltammogram starting at the equilibrium potential pdf
نظریه ولتاموگرام موج مربعی با شروع از پتانسیل تعادل word
Bioelectricity Production Using Microbial Fuel Cell–a Review pdf
تولید الکتریسیته زیستی با استفاده از پیل سوخت میکروبی-یک مطالعه مروری word
Electro-Fenton degradation of synthetic dyes pdf
تجزیه الکتروفنتون رنگدانه های مصنوعی word
NATURAL POLYSACCHARIDE HYDROGELS AS NOVEL EXCIPIENTS FOR MODIFIED DRUG DELIVERY SYSTEMS : A REVIEW pdf
هیدروژل های پلی ساکارید طبیعی به عنوان مواد جانبی جدید جهت اصلاح سیستم های تحویل دارو word
روش رسوبگیری بخار شیمیایی فلز آلی در نانوسیم های GaN با سطح مقطع های مثلثی word
Nutritional assessment and antioxidant analysis of 22 date palm (Phoenix dactylifera) varieties growing in Sultanate of Oman pdf
ارزیابی تغذیه ای و آنالیز آنتی اکسیدانی 22 نوع خرما (Phoenix dactylifera) درحال رشد در عمان word
The influence of arrangement of St in MBS on the properties of PVC/MBS blends pdf
تاثیر نحوۀ قرارگیری St در MBS برروی خواص آمیزه های PVC/MBS word
Structural and Optical Characterization of ZnO thin films by Sol- Gel Method pdf
تعیین خواص نوری و ساختاری فیلم های نازک ZnO با استفاده از روش سل- ژل word
Eliminating turbidity in drinking water using the mucilage of a common cactus pdf
حذف کدورت در آب آشامیدنی با استفاده از صمغ یک کاکتوس معمولی word
Determination of metals in wine with atomic spectroscopy (flame-AAS،GF-AAS and ICP-AES); a review pdf
تعیین فلزات موجود در شراب با طیف سنجی اتمی (flame-AAS، GF-AAS و ICP-AES)؛ یک بررسی مروری word
جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی فعالیتهای لاکاز و تیروزیناز در یک باکتری melanogenic جدید خاک word
Catalytic performance of chromium Schiff base complexes immobilized on mesoporous materials in benzyl alcohol oxidation pdf
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research pdf
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی word
Separation of Steviol Glycosides by Hydrophilic Liquid Interaction Chromatography pdf
جداسازی استویول گلیکوساید به کمک کروماتوگرافی برهم کنش مایع آبدوست word
A review of recent trends in analytical applications of electrogenerated chemiluminescence pdf
بررسی روندهای اخیر کاربردهای تجزیه ای لومینسانس شیمیایی تولید شده به روش الکتروشیمی word
Adsorption of lead from water by thiol-functionalized SBA-15 silicas pdf
جذب سرب از آب توسط اکسیدهای سیلسیوم SBA-15 عاملدار شده با تیول word
Organic Based Heat Stabilizers for PVC: A Safer and More Environmentally Friendly Alternatives pdf
استابلایزرهای حرارتیِ آلی برای PVC: جایگزینی بی‌خطر و سازگارتر با محیط زیست word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید