مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 4)

Prosocial organizational behaviors: The roles of workplace justice, achievement striving, and pay satisfaction pdf
رفتارهای سازمانی جامعه پسند: نقش عدالت در محیط کار، تلاش برای موفقیت و رضایت از حقوق word
Reflections on the Foundations of System Dynamics and Systems Thinking pdf
تأملاتی در مبانی سیستم دینامیک و تفکر سیستمی word
The use of performance measurement systems in the public sector: Effects on performance pdf
استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد در بخش دولتی: اثرات بر عملکرد word
Computer-based information systems for development planning: the significance of cultural factors pdf
سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر برای برنامه ریزی توسعه: اهمیت عوامل فرهنگی word
The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation pdf
نظریه برتری رقابتی با محوریت منابع: مفاهیمی برای فرمول بندی استراتژی word
تاثیرات کنترل بر عملکرد پروژه های سیستم های اطلاعات: نقش تعدیل کننده خطر پیچیدگی word
علامت تجاری خرده فروش برای ارتقای فروش به مصرف کننده. توسعه عمده در بازاریابی غذا؟ word
Customer data mining for lifestyle segmentation pdf
داده کاوی مشتریان برای قطعه بندی سبک زندگی word
A new intelligent system for senior executives to maintain remote control of their company pdf
سیستم جدید هوشمند برای مدیریت غیرحضوری شرکت ها word
Cost–benefit analysis of intellectual capital disclosure: University stakeholders’ view pdf
تجزیه و تحلیل هزینه و سود افشای سرمایه فکری : دیدگاه ذینفعان (سهامداران) دانشگاه word
Exploring retailers' ordering decisions under delays pdf
بررسی تصمیمات سفارش دهی خرده فروشان تحت تاخیرها word
Towards the sixth generation of R&D management pdf
به سمت نسل ششم مدیریت تحقیق و توسعه word
The measurement factor of employee participation for Knowledge Management System in engineering consulting firms pdf
عامل اندازه گیری مشارکت کارکنان برای سیستم مدیریت دانش در شرکت های مشاوره ی مهندسی word
Using big data for evidence based governance in child welfare pdf
استفاده از داده های بزرگ برای ارائه شواهد مبتنی بر فعالیت و نظارت حکومت در رفاه کودکان word
سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار در حرکت به سمت یک جامعه پایدار تر: ما کجا هستیم و به کجا می خواهیم برویم word
Entrepreneurial orientation and the structuring of organizations: Performance evidence from the Asian hotel industry pdf
گرایش کارآفرینانه و ساختاردهی شواهدی از عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری آسیایی word
Correlation analysis and systemic risk measurement of regional, financial and global stock indices pdf
Fuzzy UTASTAR: A method for discovering utility functions from fuzzy data pdf
UTASTAR فازی: روشی برای استخراج (یافتن) توابع سود از داده فازی word
A general reverse logistics network design model for product reuse and recycling with environmental considerations pdf
On the role of context in business process management pdf
نقش زمینه در مدیریت فرایند کسب‌وکار word
Closed or open innovation? Problem solving and the governancechoice pdf
نوآوری بسته و یا باز؟ حل مسأله و انتخاب نظارت word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید