مقالات ترجمه شده روانشناسی (صفحه 1)

The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
Parent Involvement and Children's Academic and Social Development in Elementary School pdf
مشارکت والدین و توسعه ی علمی و اجتماعی کودکان در مدارس ابتدایی word
تنهایی و نشانه های افسردگی در بین سالمندان: نقش واسطه امید به زندگی ذهنی word
Innovative methods of teaching and learning pdf
روش‌های نوین تدریس و یادگیری word
Achievement motivation, academic self-concept and academic achievement among high school students pdf
انگیزه پیشرفت، خودانگاره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دبیرستان word
Intellectual history and language pdf
تاریخ فکری و زبان word
An Overview of Positive Interaction between Exercise and Mental Health pdf
بررسی تعامل مثبت میان ورزش و سلامت ذهنی word
COVID-19, anxiety, sleep disturbances and suicide pdf
کووید 19، اضطراب، اختلالات خواب و خودکشی word
Emotional Disorders in Learning Disabled Adolescents pdf
اختلالات هیجانی در نوجوانان دارای مشکلات یادگیری word
Internet Addiction in adolescence: Neurobiological, psychosocial and clinical issues pdf
اعتیاد به اینترنت در نوجوانان: مسائل عصب زیست شناختی، روانشناختی و بالینی word
The Development of Social Interaction of Children with Autism in Inclusive Classrooms pdf
رشد تعامل اجتماعی در کودکان مبتلا به اوتیسم در کلاس های فراگیر word
From Critical Theory to Critical Pragmatism: Capability and the Assessment of Freedom pdf
از نظریه‌ی انتقادی تا عمل گرایی انتقادی: توانمندی و سنجش آزادی word
Family social capital and delinquent involvement pdf
سرمایه‌ی اجتماعی خانواده و گرفتاری در بزهکاری word
Classroom Management and National Professional Standards for Teachers: A Review of the Literature on Theory and Practice pdf
مدیریت کلاس درس و استانداردهای حرفه ای ملی برای معلمان: بررسی ادبیات در نظریه و کاربرد word
Hospitalisation process seen by patients and health care professionals pdf
فرآیند بستری شدن از دیدگاه بیماران و متخصصین مراقبت های بهداشتی word
Art therapies in cancer d A non-negligible beauty and benefit pdf
هنر درمانی در سرطان- یک مزیت و حسن غیر قابل چشم پوشی word
Effect of motivational interviewing on quality of life in patients with epilepsy pdf
تاثیر مصاحبه ی انگیزشی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع word
Group Counseling for Reducing the Anxiety in Parents of Children with Autism pdf
مشاوره گروهی برای کاهش اضطراب در والدین کودکان مبتلا به اوتیسم word
Executive Functions and Behavioral Problems in Deaf and Hard-of-Hearing Students at General and Special Schools pdf
کارکردهای اجرایی و مشکلات رفتاری در دانش آموزش ناشنوا و کم شنوای مدارس عادی و استثنایی word
Evaluation of the attentional capacities and working memory of early and late blind persons pdf
ارزیابی ظرفیت توجه و حافظه فعال در افراد نابینای اولیه و نابینای ثانویه word
Relationships Between Spoken Word and Sign Processing in Children With Cochlear Implants pdf
رابطه مابين كلام و پردازش علامت در بچه‌هايي كه كاشت‌هاي حلزوني دارند word
The Philosophy for Children, an Ideal Tool to Stimulate the Thinking Skills pdf
فلسفه برای کودکان، روشی ایده آل برای شبیه سازی مهارت های فکری word

سایر مقالات ترجمه شده روانشناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید