مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی ‌بالینی

لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی ‌بالینی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی ‌بالینی نمایید.

اثر درمان نقاشی روی پرخاشگری در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذير
A Tutorial Review of Functional Connectivity Analysis Methods and Their Interpretational Pitfalls
بررسی آموزشیِ روش های آنالیز ارتباط کارکردی و اشکالات تفسیریِ آنها
شناخت خلاق و مغز: گسستی میان گروه های پیشانی، جانبی-گیجگاهی، و عقده های پایه
The Present State and Future of Symbolic-Experiential Family Therapy: A Post-Modern Analysis
وضعیت کنونی و آینده خانواده درمانی نمادین-تجربی : تحلیلی پست مدرن
THE ROLE OF NEUROTROPHINS IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER
نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی
Treatment of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Irritability: Results From the Multimodal Treatment Study of Children With ADHD
درمان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی ADHD و تحریک پذیری : نتایج حاصل از مطالعه درمانی مرکب در کودکان دارای اختلال ADHD
Automatic Stage Scoring of Single-Channel Sleep EEG by Using Multiscale Entropy and Autoregressive Models
امتیازدهی خودکار مراحل خواب یک کانالی EEG به وسیله‌ی آنتروپی چندبعدی و مدل خود برگشت (Autoregressive)
Pure-tone auditory thresholds are decreased in depressed people with post-traumatic stress disorder
کاهش آستانه شنوایی صداهای خالص در افراد افسرده مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
Sleep Difficulties and Medications in Children With Autism Spectrum Disorders: A Registry Study
مشکلات خواب و داروها در کودکان با اختلالات طیف اوتیسم: مطالعه رجیستری
تاثیرات بالینی آموزش گروهی ACT در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه
جدایی والدین و درگیری زودهنگام با مواد : نتایج از دوقلوهای وابسته به الکل و حشیش
Positive psychology interventions for internet addiction treatment
مداخلات روانشناسی مثبت برای درمان اعتیاد به اینترنت
Infra-Low Frequency Neurofeedback for Optimum Performance
نوروفیدبک با فرکانس مادون پایین برای عملکرد بهینه
Social support and depression of adults with visual impairments
حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی
Family Adaptation, Coping and Resources Parents of Children With Developmental Disabilities and Behaviour Problems
سازگاری، مقابله و منابع خانوادگی: والدین کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی و مشکلات رفتاری
Exercise training increases size of hippocampus and improves memory
افزاییش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین
Practical consensus guidelines for the management of enuresis
راهکارهای تجربی عمومی برای مهار پیشاب
The validation of an active control intervention for Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
اعتبار سنجی مداخله کنترل فعال جهت کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR)
Effectiveness of gestalt therapy on self-efficacy of divorced women
بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه
Changes induced by music therapy to physiologic parameters in patients with dental anxiety
تغییرات ناشی از موسیقی درمانی بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به اضطراب دندانپزشکی
Play Therapy With Children Exhibiting Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder
تاثیر بازی درمانی بر کودکان دارای علائم اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی
Thought–action fusion: Structure and specificity to OCD
آمیختگی فکر-عمل: ساختار و ویژگی برای OCD
Post-traumatic stress symptoms in adolescents exposed to an earthquake: Association with self-efficacy, perceived magnitude, and fear
نشانه های استرس پس اززلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس

Skip Navigation Links