مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی

لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی نمایید.

The effect of specific and general rules on ethical decisions
اثر قوانین عمومی و اختصاصی روی تصمیمات اخلاقی
درجه بندی عملکرد شغلی: اهمیت نسبی توانایی ذهنی، وظیفه شناسی و انطباق پذیری شغلی
مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک
Stress Management and Job Performance in the Industries Sector of Mali
تأثیر مدیریت استرس بر عملکرد شغلی در بخش صنایع مالزی
FACTORS AFFECTING QUALITY OF WORK LIFE: Empirical Evidence From Indian Organizations
عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری: شواهد تجربی حاصل از سازمان های هندی
Prosocial Organizational Behaviors
رفتارهای سازمانی با نفع اجتماعی
Happiness and Work
شادکامی و کار
اضطراب اجتماعی، فاجعه آمیز ساختن درد و خود کارآمدی بازگشت به کار در بیماران دارای درد مزمن
Levels of career commitment and career entrenchment of nurses from public and private hospitals
سطوح تعهد حرفه ای و استقرار حرفه ای پرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی
Emotional Intelligence: Reassessing the construct validity
هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه
The Relationship Between Personality Type and the Servant Leadership Characteristic of Empowerment
ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی ریاست خدمتگزار توانمند
Lack of reciprocity, narcissism, anger, and instigated workplace incivility: A moderated mediation model
عدم جبران، خود شیفتگی، خشم و بی نزاکتی های تحریک شده محیط کاری: یک مدل واسط تعدیل شده
فرهنگ نوآوری و مدیریت استراتژیک منبع انسانی در بخش دولتی و خصوصی، در چارچوب مالکیت کارمند
The psychology of talent management: A review and research agenda
روانشناسی مدیریت استعداد: بررسی و دستور کار پژوهشی
Enabling innovative ability: knowledge sharing as a mediator
توانمند سازی قابلیت‌های نوآورانه: تسهیم دانش به عنوان یک واسطه
Commitment Profiles, Job Satisfaction, and Behavioral Outcomes
پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری
What employees dislike about their jobs: Relationship between personality-based fit and work satisfaction
آنچه که کارکنان در مورد شغل شان دوست ندارند: ارتباط بین رضایت شغلی و تناسب شخصیت (تیپ شخصیتی)
برداشت: یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی – درسهایی از بخش سرویس های تأدیبی آفریقای جنوبی
Organisational and psychological empowerment in the HRM‐performance linkage
توانمندسازی سازمانی و روانی (روان شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد
Relationship between Organizational Culture and Workplace Bullying among Korean Nurses
رابطه فرهنگ سازمانی و قلدری در محل کار در بین پرستاران کره ای
LEADERSHIP DEVELOPMENT: THE FAILURE OF AN INDUSTRY AND THE OPPORTUNITY FOR CONSULTING PSYCHOLOGISTS
ارتقاء رهبری: شکست یک صنعت و فرصتی برای روانشناسان مشاور
Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources
خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی
The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation
هشت قابلیت بزرگ: رویکرد معیارمحور برای اعتبار سنجی
The Motivation System in a Governmental Organization
سيستم انگيزش در يك سازمان دولتي
Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations
رفتار سازمانی مثبت‌ گرا: کارمندان متعهد در سازمان های پیشرفته

Skip Navigation Links