مقالات ترجمه شده روانشناسی (صفحه 3)

Positive psychology interventions for internet addiction treatment pdf
مداخلات روانشناسی مثبت برای درمان اعتیاد به اینترنت word
Infra-Low Frequency Neurofeedback for Optimum Performance pdf
نوروفیدبک با فرکانس مادون پایین برای عملکرد بهینه word
Determinants of Women’s Sexual Dissatisfaction: Assessing a Cognitive-Emotional Model pdf
عوامل تعیین‌کننده‌ی نارضایتی جنسی زنان: ارزیابی مدل شناختی-احساسی word
Social support and depression of adults with visual impairments pdf
حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی word
Innovative methods of teaching and learning pdf
روش‌های نوین تدریس و یادگیری word
Family Adaptation, Coping and Resources Parents of Children With Developmental Disabilities and Behaviour Problems pdf
سازگاری، مقابله و منابع خانوادگی: والدین کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی و مشکلات رفتاری word
Internet Addiction in adolescence: Neurobiological, psychosocial and clinical issues pdf
اعتیاد به اینترنت در نوجوانان: مسائل عصب زیست شناختی، روانشناختی و بالینی word
تنهایی و نشانه های افسردگی در بین سالمندان: نقش واسطه امید به زندگی ذهنی word
Parental Involvement: Model Revision through Scale Development pdf
مشارکت والدی: اصلاح مدل بر اساس بهبود مقیاس word
Levels of career commitment and career entrenchment of nurses from public and private hospitals pdf
سطوح تعهد حرفه ای و استقرار حرفه ای پرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی word
Exercise training increases size of hippocampus and improves memory pdf
افزاییش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین word
Effects of Permeability on Perceived Enclosure and Spaciousness pdf
اثرات نفوذپذیری بر وسعت و محدوده محیطی درک شده word
From Critical Theory to Critical Pragmatism: Capability and the Assessment of Freedom pdf
از نظریه‌ی انتقادی تا عمل گرایی انتقادی: توانمندی و سنجش آزادی word
Practical consensus guidelines for the management of enuresis pdf
راهکارهای تجربی عمومی برای مهار پیشاب word
Who am I if I am not like my group? Self-uncertainty and feeling peripheral in a group pdf
اگر شبیه گروهم نیستم پس چه کسی هستم؟ عدم اطمینان به خود و احساس در حاشیه بودن word
Affluence, poverty, and the family’s future: The case of Trinidad pdf
فقر، رفاه، و آینده خانواده: مورد ترینیداد word
The validation of an active control intervention for Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) pdf
اعتبار سنجی مداخله کنترل فعال جهت کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) word
Effectiveness of gestalt therapy on self-efficacy of divorced women pdf
بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه word
The Development of Social Interaction of Children with Autism in Inclusive Classrooms pdf
رشد تعامل اجتماعی در کودکان مبتلا به اوتیسم در کلاس های فراگیر word
Early identification: Language skills and social functioning in deaf and hard of hearing preschool children pdf
شناسایی زودهنگام مهارت های زبانی و عملکرد اجتماعی در کودکان پیش دبستانی ناشنوا و کم شنوا word
Emotional Intelligence: Reassessing the construct validity pdf
هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه word
The intuitive style: Relationships with local/global and verbal/visual styles, gender, and superstitious reasoning pdf
سبک‌شهودي: روابط با سبك‌های محلی/ جهانی و کلامی/ بصری، جنسیت،و استدلال‌های خرافی word
Executive function skills of 6–8 year olds: Brain and behavioral evidence and implications for school achievement pdf
مهارت‌هاي كار اجرايي 8-6 ساله‌ها: شواهد و دلايل رفتاري و ذهني براي پيشرفت تحصيلي word
Importance of emotional intelligence in negotiation and mediation pdf
اهمیت هوش هیجانی در مذاکره و میانجیگری word

سایر مقالات ترجمه شده روانشناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید