مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 4)

Enhancing the durability of wood against wood destroying fungi using nano-zink pdf
ارتقا دوام چوب در برابر قارچ مخرب چوب با استفاده از ذرات نانو روی word
The Potential of Valuing Rangeland Ecosystem Services on Public Rangelands pdf
پتانسیل ارزشگذاری خدمات اکوسیستم مراتع در مراتع عمومی word
Considering carbon capture and storage in electricity generation expansion planning pdf
نظریه تسخیر کربن و برنامه توسعه ذخیره تولید الکتریسته word
Nanocomposite Ecomaterials Based on Polymers and Alumina Nanoparticles for Wood Preservation pdf
Energy indicators for sustainable development pdf
شاخص های انرژی برای توسعه پایدار word
The Political Economy of Green Taxation in OECD Countries pdf
اقتصاد سیاسی مالیات بندی سبز در کشورهای عضو OECD word
Algerian energy strategy in the context of sustainable development (Legal framework pdf
راهبرد انرژی الجزیره در زمینه توسعه پایدار (چارچوب قانونی) word
Manganese Oxychloride-Modified Hydrophobic Silica Targets Removal of Nitrates from Water pdf
حذف نیترات ها از آب با استفاده از اکسی کلرید منگنز-سیلیکای آبگریز اصلاح شده word
Empirical validity of the evaluation of public policies: models of evaluation and quality of evidence pdf
اعتبار سنجی تجربی از ارزیابی سیاست های عمومی: مدل های ارزیابی و کیفیت شواهد word
THE ENVIRONMENTALLY BENIGN PULPING PROCESS OF NON-WOOD FIBERS pdf
فرآیند خمیرکاغذگیری از فیبرهای غیرچوبی به صورت بی خطر برای محیط زیست word
Land use planning in Ahar area (Iran) using MicroLEIS DSS pdf
آمایش سرزمین در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLEIS DSS word
ELECTRE III and IV Decision Aids in an Environmental Problem pdf
سیستم های کمک به تصمیم گیری IV و ELECTRE III درخصوص یک مسئله زیست محیطی word
Sustainable development modelling for the energy sector pdf
مدلسازی توسعه پایدار برای بخش انرژی word
Management of municipal solid waste in the Three Gorges region pdf
مدیریت مواد زائد جامد شهری در منطقه Three Gorges word
The Effects of Biomass Solid Waste Resources Technology in Economic Development pdf
اثرات فناوری منابع زائدات جامد زیست توده (بیوماس) در توسعه اقتصادی word
Modeling the Economic and Environmental Performance of Recycling Systems pdf
مدلسازی عملکرد اقتصادی و زیست محیطی سیستم های بازیافت word
مطالعه ای درخصوص راهبرد توسعه پایدار صنایع شیمیایی ایالت شاندونگ word
Effects of artificial hypolimnetic oxygenation in a shallow lake. Part 2: Numerical modelling pdf
چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید