مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 4)

Thyroid hormones in fetal growth and prepartum maturation pdf
هورمونهای تیروئیدی در رشد جنین و بلوغ پیش از زایمان word
Interaction between circadian rhythms and stress pdf
رابطه‌ی متقابل بین تنش و نواخت‌های شبانه‌روزی word
Polysaccharide deposition during cytokinesis: Challenges and future perspectives pdf
رسوب گذاری پلی ساکارید در طی سیتوکینز: چالش ها و چشم انداز های آینده word
Photosynthesis: Response to high temperature stress pdf
فتوسنتز: پاسخ به تنش دمای بالا word
Sugar sensing and signaling in plants pdf
سنجش و سیگنال قند در گیاهان word
Sporophytic control of pollen tube growth and guidance in grasses pdf
کنترل اسپوروفیتی رشد و هدایت لوله ی گرده در علف ها word
Ghrelin Signalling on Food Reward: A Salient Link Between the Gut and the Mesolimbic System pdf
سیگنالینگ گرلین روی پاداش غذا: یک رابط چشمگیر بین معده و سیستم متابولیک word
Role of Pendrin in Acid-base Balance pdf
نقش پندرین در تعادل اسید – باز word
Demarcation of the cortical division zone in dividing plant cells pdf
علامت گذاری ناحیه تقسیم غشایی در فرآیند تقسیم سلول های گیاهی word
Directing human embryonic stem cells to generate vascular progenitor cells pdf
هدایت سلول های بنیادی جنینی انسانی برای تولید پیش سازهای عروقی word
Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction: mechanisms of oxygensensing pdf
انقباض هیپوکسیک ریوی: مکانیسم های سنجش اکسیژن word
ABA signaling in stress-response and seed development pdf
پیام رسانی ABA در پاسخ به تنش و تکوین دانه word
The evolutionary origin of orphan genes pdf
منشأ تکاملی ژن های بی خانمان word
A quick overview on some aspects of endocrinological and therapeutic effects of Berberis vulgaris L pdf
مروری بر تعدادی از جنبه های اندوکرینی و اثرات درمانی گیاه زرشک word
Learning by Example in the Hippocampus pdf
یادگیری به وسیله مثال در هیپوکامپ word
The Arabidopsis thaliana salt tolerance gene SOS1 encodes a putative Na1yH1 antiporter pdf
ژن مقاوم به نمک آرابیدوبسیس تالیانا، (SOS1)، یک آنتی پورتر Na+/H+ ر ا کد می کند word
Current Trends in Plant and Animal Population Monitoring pdf
رویکردهای کنونی در پایش جمعیت گیاهان و حیوانات word
Root apex transition zone: a signalling– response nexus in the root pdf
منطقه‌ی انتقالی رأس ریشه: شبکه پاسخ سیگنالینگ در ریشه word
Aculeatin, a coumarin derived from Toddalia asiatica (L.) Lam., enhances differentiation and lipolysis of 3T3-L1 adipocytes pdf
Aculeatin، کومارین مشتق از Toddialia asitica (L.) Lam.، و بهبود تفکیک و لیپولیز آدیپوسیت های 3T3-L1 word
Anti-obesity effect of Morus bombycis root extract: Anti-lipase activity and lipolytic effect pdf
خاصیت ضدچاقی عصاره ریشه گیاه Morus bombycis : فعالیت ضد لیپاز و تاثیر لیپولیتیک word
Cyclopia maculata (honeybush tea) stimulates lipolysis in 3T3-L1 adipocytes pdf
Cyclopia macutala (honeybush tea)؛ محرک لیپولیز در آدیپوسیت های 3T3-L1 word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید