مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 3)

Cadmium Handling, Toxicity and Molecular Targets Involved during Pregnancy: Lessons from Experimental Models pdf
Present and future challenges of induced pluripotent stem cells pdf
چالش های حال حاضر و آینده ی سلول های بنیادی پرتوان القا شده word
Value of Organoids from Comparative Epithelia Models pdf
ارزش ارگانوئید های به دست آمده از مدل های اپیتلیال تطبیقی word
The use of chromosomal microarray for prenatal diagnosis pdf
استفاده از ریزآرایه کروموزومی برای تشخیص پیش زادی word
Clinical genetic testing for male factor infertility: current applications and future directions pdf
آزمایش ژنتیک بالینی برای عامل ناباروری مردان: کاربردهای کنونی و خط سیر آینده word
Transcriptional and Post-transcriptional Gene Regulation by Long Non-coding RNA pdf
تنظیم ژن در سطح رونویسی و بعد از رونویسی توسط RNA غیر کدکننده ی طویل word
miR-15a and miR-16-1 in cancer: discovery, function and future perspectives pdf
miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده word
Long Non-Coding RNAs as Key Regulators of Cardiovascular Diseases pdf
Microvesicles as mediators of tissue regeneration pdf
میکرو‌وزیکول‌ها به عنوان واسطه‌گرهای ترمیم بافت word
Deletions of 9p and the Quest for a Conserved Mechanism of Sex Determination pdf
جهش های حذفی 9p و بررسی مکانیسم حفاظت شده تعیین جنسیت word
Karyological studies of 10 Cirsium sect. Epitrachys (Asteraceae) species from Turkey pdf
Neurogenesis during development of the vertebrate central nervous system pdf
نوروژنز در طول تکامل دستگاه عصبی مرکزی مهره‌داران word
نگرش های ساختاری به انتقال الکترون در یک سیتوکروم اکسیداز نوع caa3 word
Cell-free DNA Screening for Fetal Aneuploidy pdf
غربالگری DNA آزاد جنین جهت بررسی آنیوپلوئیدی word
Heap bioleaching of chalcopyrite: A review pdf
بیولیچینگ توده ای کالکوپیریت: بررسی word
Bioelectricity Production Using Microbial Fuel Cell–a Review pdf
تولید الکتریسیته زیستی با استفاده از پیل سوخت میکروبی-یک مطالعه مروری word
Role of green fluorescent proteins and their variants in development of FRET-based sensors pdf
"نقش پروتئین های فلوئورسنت سبز و مشتقات آن ها در گسترش حسگرهای مبتنی بر FRET" word
An adaptive annotation approach for biomedical entity and relation recognition pdf
یـک روش حــاشیـه نویسـی تطبیقـی برای مـوجـودیت هـای زیست پزشکـی و تشخیـص رابطـه word
Biochemical Models for S-RNase-Based Self-Incompatibility pdf
مدل های بیوشیمیایی خود ناسازگاری مبتنی بر S-RNase word
Sessile and sedentary macrofauna from the Pirapama Shipwreck, Pernambuco, Brazil pdf
ماکروفونای چسبیده و ساکن ازshipwreck پیراپاما، پرنامباکو و برزیل word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید