مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 8)

خصوصیات ایزوترم، سنتیکی و ترمودینامیکی جذب paclitaxel بر روی Diaion HP-20 word
ntervention Technologies for Ensuring Microbiological Safety of Meat: Current and Future Trend pdf
فن آوری های مداخله کننده برای اطمینان از سلامت میکروبیولوژیکی گوشت: روند کنونی و آینده word
Effects of a Chitosan Coating on Properties of Retinol- Encapsulated Zein Nanoparticles pdf
اثرات پوشش کیتوزان بر خواص کپسوله سازی نانوذرات زین با رتینول word
Single Walled CNT Chirality Dependence for Electrical Device Applications pdf
تاثیر کایرالیته نانولوله تک دیواره برای کاربرد های ابزار الکتریکی word
Vibrationally resolved optical spectra of cis,trans-1,3,5,7-octatetraene pdf
طیف نوری نوسانی سیس و ترانس -1، 3، 5 و 7 اکتا تتراان word
Analytical challenges in breath analysis and its application to exposure monitoring pdf
چالشهای تجزیه ای در تجزیه تنفس و کاربرد آن در کنترل کردن در معرض گذاری word
ترمودینامیک محلول : اهمیت و تفسیر دارویی روابط کمّی فعالیت ساختاری word
Dioxins sources and current remediation technologies — A review pdf
منابع دی اکسین و فناوری های موجود برای کاهش آن ــ بررسی متون word
How purple photosynthetic bacteria harvest solar energy pdf
چگونگی برداشت انرژی نورانی توسط باکتری های ارغوانی فتوسنتزی word
Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics pdf
جذب سطحی فلزات سنگین توسط خاک اره بلوط اصلاح شده: ترمودینامیک و سینتیک word
The in vitro antioxidant activity of different types of palm dates (Phoenix dactylifera) syrups pdf
فعالیت آنتی اکسیدانی آزمایشگاهی انواع مختلف شربت های خرما (Phoenix dactylifera) word
A novel method for determination of patulin in apple juices by GC–MS pdf
یک روش جدید برای تعیین پاتولین در آب سیب بوسیله GC-MS word
Total Synthesis of Codeine pdf
سنتز کامل کدئین word
Single polymer composites: a review pdf
کامپوزیت های پلیمری منحصر به فرد word
MAGNETIC AND OPTICAL PROPERTIES OF SODIUM CLUSTERS IN ZEOLITE LTA pdf
خواص مغناطیسی و نوری خوشه های سدیم در زئولیت لینده نوع A word
Effects of additives on PVC plastics surface and the natural flotability pdf
اثرات مواد افزودنی بر روی سطح پلاستیک‌های PVC و قابلیت شناوری ذاتی آن‌ها word
THE MASS SPECTRA OF CINNOLINES AND THEIR N-OXIDES pdf
طیف جرمی کینولین ها و N-اکسیدهای آنها word
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها word
Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants pdf
نانوذرات مغناطیسی برای دارو رسانی موضعی با استفاده از ایمپلنت‌های مغناطیسی word
Green synthesis of pyrite nanoparticles for energy conversion and storage: a spectroscopic investigation pdf
سنتز سبز نانوذرات پیریت برای تبدیل و ذخیره انرژی: بررسی مبتنی بر طیف سنجی word
Comparison of the molten globule states of thermophilic and mesophilic α-amylases pdf
مقایسه حالات گلبول مذاب از گرما و مزوفیل α-آمیلاز word
گزینش یون‌های Al3+ با یک پذیرنده‌ی رنگ‌سنجی کارآمد و مشتق‌شده از 5-آمینو اوراسیل word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید