مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 7)

شناسایی خواص ویسکوالاستیک فیلم های ترکیب شامل پلی آنیلین و نانولوله های کربن word
Solvent extraction of samarium from aqueous nitrate solution by Cyanex301 and D2EHPA pdf
استخراج حلالی ساماریوم از محلول آبی نیترات با استفاده از Cyanex301 و D2EHPA word
Crystalline metal-organic frameworks (MOFs): synthesis, structure and function pdf
چارچوب های فلزی - آلی بلورین (MOF ها): سنتز، ساختار و عملکرد word
Nanocomposites as Advanced Materials for Aerospace Industry pdf
نانوکامپوزیت ها به عنوان مواد پیشرفته برای صنعت هوا و فضا word
Electrochemical Immunosensors for Detection of Cancer Protein Biomarkers pdf
حسگرهای ایمنی الکتروشیمیایی برای تشخیص پروتئین های شاخص سرطان word
Morphology evolution of crystal populations: Modeling and observation analysis pdf
تکامل مورفولوژی تعداد کریستالها:مدلسازی و بررسی مشاهدات word
Molecular Weight and Molecular Weight Distribution From Dynamic Measurements of Polymer Melts pdf
وزن مولکولي و توزيع وزن مولکولي با توجه به اندازه گيري ديناميک مذاب بسپار word
Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallurgy in recycling pdf
روش های آبی بازیابی فلزات از ضایعات الکترونیکی : کاربرد هیدرومتالورژی در بازیافت word
An aptamer-based electrochemical biosensor for the detection of Salmonella pdf
یک حسگر زیستی الکتروشیمیایی مبتنی بر آپتامر برای تشخیص سالمونلا word
Influence of injection parameters on the formation of blush in injection moulding of PVC pdf
تاثیر پارامتر های تزریق در شکل گیری blush در قالب تزریق pvc word
Manganese Oxychloride-Modified Hydrophobic Silica Targets Removal of Nitrates from Water pdf
حذف نیترات ها از آب با استفاده از اکسی کلرید منگنز-سیلیکای آبگریز اصلاح شده word
Mercury nano-trap for effective and efficient removal of mercury(II) from aqueous solution pdf
نانو تله جیوه برای حذف مؤثر و کارآمد جیوه (II) از محلول آبی word
Aculeatin, a coumarin derived from Toddalia asiatica (L.) Lam., enhances differentiation and lipolysis of 3T3-L1 adipocytes pdf
Aculeatin، کومارین مشتق از Toddialia asitica (L.) Lam.، و بهبود تفکیک و لیپولیز آدیپوسیت های 3T3-L1 word
Averaged and weighted average partial least squares pdf
میانگین و متوسط وزنی حداقل مربعات جزئی word
پيوند انيدريدمالئيک روي پلي اتيلن در محيط همگن و در حضور آغازگرهاي راديکالي word
A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles pdf
مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات word
Treatment of Soft Soil with Nano-Magnesium Oxide pdf
عمل آوری از اکسید نانو منزیم در خاک نرم word
سنتز کم دمای نانو کریستال های مس تازه شکل گرفته با فرآیند گرمایی word
Effects of additives on PVC plastics surface and the natural flotability pdf
تاثیر افزودنی ها بر روی سطح پلاستیک های PVC و شناوری طبیعی word
A Study of Brass/Squalene Interfacial Compositions Using Surface Analytical Technique pdf
مطالعه ترکیبات سطحی آلیاژ برنج/اسکوالن با استفاده از تکنیک آنالیز سطحی word
Density functional calculations of the Mössbauer parameters in hexagonal ferrite SrFe12O19 pdf
محاسبات تابعی چگالی پارامترهای موسبائر در فریت شش وجهی SrFe12O19 word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید