مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 8)

ایروژل های بلوری نانو متخلخل پلی (6،2- دی متیل-4،1- فنیلن) اکسید (PPO) word
حسگر فشار با دقت تفکیک بالا و محدوده دینامیکی گسترده بر مبنای کریستال فوتونی دو بعدی word
The Growth and Properties of the Ultrathin Gate Oxide and Nitride Films on Si(100) Substrate pdf
رشد و ویژگی های اکسید گیت فوق نازک و نوارهای نیتریدی روی بدنه Si(100) word
Electro-Optical Tracking Systems Considerations pdf
بررسی سیستم های ردیابی الکترواپتیکی word
On the linearity of the high-temperature emission from 7LiF:Mg,Ti (TLD-700 pdf
بررسی خطی بودن تابش دمای بالای ( 7LiF:Mg,Ti (TLD-700 word
Intermodal stimulated Raman scattering in hydrogen-filled hollow-core photonic crystal fiber pdf
The Influence of Gain Compression Factor on Dynamical Properties of Single Level InAs/GaAs Quantum Dot Lasers pdf
اثر فشردگی بهره بر روی مشخصه های دینامیکی لیزر نقطه کوانتومی InAs/GaAs word
Calculation of the internet tunneling in inhomogeneous field pdf
محاسبه اثر تونل زنی درون باندی در میدان های غیریکنواخت word
Application of Microplasma for NOx Removal pdf
کاربرد میکروپلاسما برای حذف NOx word
Dynamic analysis of a fractional-order Lorenz chaotic system pdf
تحلیل دینامیکی سیستم آشوبی مرتبه کسری Lorenz word
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم word
Generation of CMB B-mode Polarization from Circular Polarization pdf
تولید قطبش مد B برای CMB از قطبش دایره‌ای word
Nonlinear refraction measurements of materials using the moire deflectometry pdf
اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی مواد با استفاده از روش انحراف‌سنجی ماره‌ word
Microlenses focal length measurement using Z-scan and parallel moiré deflectometry pdf
Microstructure and electronic properties of ultra-nano-crystalline-diamond thin films pdf
ویژگی‌های میکروساختاری و الکترونیکی فیلم‌های نازک الماس بلورین اولترانانو word
Oxygen Vacancies as Active Sites for Water Dissociation on Rutile TiO2(110) pdf
تهی جاهای اکسیژن به عنوان سایت های فعال برای تجزیه آب روی سطح TiO2 روتایل (110) word
Bioelectricity Production Using Microbial Fuel Cell–a Review pdf
تولید الکتریسیته زیستی با استفاده از پیل سوخت میکروبی-یک مطالعه مروری word
به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9 word
Synthesis and Some Physical Properties of Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles pdf
سنتز و برخی از خصوصیات فیزیکی نانوذرات مگنتیت (Fe3O4) word
Nanoparticle Preparation and Its Application - A Nanotechnology Particle Project in Japan pdf
تهیه نانوذرات و کاربرد آنها – پروژه فناوری نانوذرات در ژاپن word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید