مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک اتمی-مولکولی

لیست مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک اتمی-مولکولی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک اتمی-مولکولی نمایید.

Optoelectronic studies on heterocyclic bases of deoxyribonucleic acid for DNA photonics
مطالعات اپتوالکترونیک روی پایه هتروسیکلیکِ اسید دئوکسی ریبونوکلئیک برای فوتونیک DNA
The Mechanism of Spark Discharge in Air at Atmospheric Pressure I,III
مکانیزم تخلیه جرقه در هوا در فشار اتمسفر2,1
Fluorescence polarization spectroscopy in protein analysis
طیف سنجی فلورسانس قطبشی در تجزیه و تحلیل پروتئین
Charge Density Analysis in Magnesium Hydride
آنالیز چگالی بار در هیدرید منیزیم
Structural phase transitions in MgH2 under high pressure
گذارهای فازی ساختاری در MgH2 تحت فشار بالا
Measurement of electron number density and electron temperature of laser-induced silver plasma
اندازه گیری چگالی عددی الکترون و دمای الکترون برای پلاسمای نقره القایی به وسیله لیزر

Skip Navigation Links