مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک نظری

لیست مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک نظری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک نظری نمایید.

کنترل بهینه LQ گسسته چینش ماهواره در چرخش بیضوی بر روی خطی سازی بازخورد
Experimental Noise, Ideal- izations and the Classical Quantum Relation
نویز تجربی (آزمایشی)، ایده آل سازی و رابطه کلاسیک – کوانتوم
Experimental Noise, Ideal- izations and the Classical- Quantum Relation
نویز آزمایشگاهی، ایده آل سازی و رابطه کوانتومی – کلاسیکی
A theoretical description of diffusion and migration of 137Cs in soil
یک توصیف نظری از پخش و مهاجرت 137Cs به خاک
The Nature and Structure of Scientific Theories
ماهيت و ساختار نظريات علمي
Inflationary paradigm in trouble after Planck2013
دیدگاه تورمی در چالش، پس از پلانک 2013

Skip Navigation Links