مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Asymmetric membrane formation via immersion precipitation method. I. Kinetic effect
تشکیل غشاء نامتقارن به روش ترسیب مواد غوطه ور. I. اثر سینتیکی
Habitable Planets: Interior Dynamics and Long-Term Evolution
سیارات قابل سکونت: دینامیک داخلی و ارزیابی بلند مدت
Dynamic analysis of a fractional-order Lorenz chaotic system
تحلیل دینامیکی سیستم آشوبی مرتبه کسری Lorenz
Advanced carbon aerogels for energy applications
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی
Mathematical modelling for trajectories of magnetic nanoparticles in a blood vessel under magnetic field
مدلسازی ریاضی برای مسیرهای حرکت نانوذرات مغناطیسی در یک رگ خونی تحت میدان مغناطیسی
Power Modeling and Characterization of Graphene-Based Logic Gates
مدل سازی نیرو و مشخصه یابی گیت های منطقی بر پایه گرافین
Performance Analysis of dispersion compensation Fiber Bragg Grating (FBG) in Optical Communication
Low lattice thermal conductivity of stanene
هدایت گرمایی شبکه‌ای پایین در استانن
Optimization of CNFET Parameters for High Performance Digital Circuits
بهینه‌سازی پارامترهای CNFET برای مدارهای دیجیتالی پیشرفته
Projection of North Atlantic Oscillation and its effect on tracer transport
پیش‌بینی نوسانات اقیانوس اطلس شمالی و تاثیر آن روی انتقال ردیاب
Excellent Color Quality of White-Light-Emitting Diodes by Embedding Quantum Dots in Polymers Material
کیفیت رنگ فوق‌العاده دیودهای نورافشان سفید با ادغام نقاط کوانتومی و مواد پلیمری
Heat and fluid flow in high-power LED packaging and applications
گرما و جریان سیال در ساخت LED های توان بالا و کاربردهای آن
QUANTUM DOT INFRARED DETECTORS AND SOURCES
آشکارسازها و منابع مادون قرمز نقطه کوانتومی
Dynamics of avalanche quantum dot infrared photodetectors
دینامیک آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتومی بهمنی
Quantum-dot infrared photodetectors: Status and outlook
آشکارسازهای نقطه کوانتومی مادون قرمز: وضعیت فعلی و دورنما
Thin Solid Films
Effect of first-stage temperature on the hydrothermal synthesis of flower-like lithium iron phosphate
تأثیر دمای مرحله اول بر سنتز هیدروترمال لیتیم آهن فسفات گل¬گونه
Density functional calculations of the Mössbauer parameters in hexagonal ferrite SrFe12O19
محاسبات تابعی چگالی پارامترهای موسبائر در فریت شش وجهی SrFe12O19
انتگرال های تبادلی در فریت شش‌ضلعی مغناطوالکتریکی (SrCo2Ti2Fe8O19): مطالعه ی تابع چگالی
Synthesis of hexagonal CoFe2O4/ZnO nanoparticles and their electromagnetic properties
سنتز نانوذرات شش وجهی CoFe2O4/ZnO و خواص الکترومغناطیسی آن ها
The evolution of graphene-based electronic devices
سیر تکاملی قطعات الکترونیکی مبتنی بر گرافن
تولید نانو TiO2 از طریق تجزیه ایلمنیت با سولفوریک اسید توسط روش فاز مایع

Skip Navigation Links