مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک‌ هسته‌ای

لیست مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک‌ هسته‌ای به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک‌ هسته‌ای نمایید.

From High to Low Enriched Uranium Fuel in Research Reactors
از سوخت اورانیوم غنی شده زیاد تا کم در راکتورهای تحقیقاتی
New approach to neutron spectrometry with multi element scintillator
رویکردی جدید در طیف سنجی نوترون با سوسوزن چندعنصری
Deuterated scintillators and their application to neutron spectroscopy
سوسوزن های دوتریوم دار و کاربرد آنها در طیف سنجی نوترون
A theoretical description of diffusion and migration of 137Cs in soil
یک توصیف نظری از پخش و مهاجرت 137Cs به خاک
Crystal Growth and Scintillation Properties of Cs2NaGdBr6:Ce+3
رشد کریستال و خصوصیات سوسوزنی Cs2NaGdBr6:Ce+3
Heat transfer in two-component internal mist cooling: Part I. Experimental investigation
انتقال حرارت در خنک سازی مه ای داخلی دو جزئی: بخش 1. تحقیق تجربی
A rotating target for Ra production
هدف چرخشی برای تولید رادیوم
Properties of novel fluorescent nuclear track detectors for use in passive neutron dosimetry
ویژگیهای آشکارسازهای رد نگار هسته ای فلورسنت جدید برای استفاده در دزسنجی نوترون غیرفعال
تخمین توزیع های دز نوترون و فوتون در اتاق درمان THOR BNCT با بکار گیری روش TLD دو گانه
The Numerical Analysis of Radial Thrust and Axial Thrust in the Screw Centrifugal Pump
تحلیل عددی فشار شعاعی و فشار محوری در پمپ سانتریفیوژی پیچشی
High intensity laser-plasma sources of ions—physics and future applications
منابع یونی لیزر-پلاسما با شدت زیاد -فیزیک و کاربردهای آینده
Super-High Heat Flux Removal Using Sintered Metal Porous Media
تخلیه شار گرمایی فوق بالا با استفاده از محیط متخلخل فلزی زینتر
ALPHA PARTICLE STOPPING IN A DENSE BURNING PLASMA
توقف ذره آلفا در یک پلاسمای چگال در حال سوختن
Effect of neutron irradiation on dosimetric properties of TLD-600H
اثر تابش نوترون روی خواص دزیمتری TLD-600H
Monte Carlo simulation of charged particle diffusion through an ionized gas: contributions of simultaneous multiple collisions
ارزیابی تاثیر توسعه چرخه سوخت راکتور سریع – بهبود روش ارزیابی
Mixed n–γ fields dosimetry at low doses by means of different solid state dosimeters
دزیمتری میدانهای مختلط نوترون- گاما در دزهای پایین با استفاده از دزیمترهای حالت جامد
Production of short lived radioactive beams of radium
تولید پرتوهای رادیو اکتیو رادیوم با عمر کوتاه
دزیمتری نوترون در ساختمان بسته نیروگاه هسته ای اسپانیا با دزسنج های مبتنی بر PADC
Anew method to account for the depth distribution of 137Cs in soils in the calculation of external radiation dose-rate
روش جدید محاسبه عمق توزیع سزیم 137 خاک در بدست آوردن نرخ دوز تابشی خارجی
TL-efficiency—Overviewand experimental results over the years
بازده TL- مرور کلی و نتایج تجربی در طول سالها
کاربردی از مدل کوپه ای برای محاسبات آتی انتقال 137Cs در خاکها
TL and PTTL of TLD-100 and TLD-700 after irradiation with Pu–Be neutrons
مطالعه TLو PTTL آشکارسازهای TLD-100و TLD-700 پس ازپرتودهی با نوترونهای Pu- Be
MULTIPLE GAMMA-RAY BEAM AND MODALITY MEASUREMENTS FOR ANALYSIS OF GAS/ OIL/ WATER PIPE FLOWS
اندازه گیری های مدالیته و پرتوهای گامای متعدد برای تحلیل جریان های لوله گاز/نفت/آب
The use of gamma radiation in fluid flow measurements
استفاده از تابش گاما در اندازه گیری جریان سیال
Multibeam gamma-ray measurements and electrical tomography for improved multiphase flow metering
اندازه گیری پرتوهای متعدد گاما و توموگرافی الکتریکی برای جریان سنجی چند فازی بهبود یافته

Skip Navigation Links