مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 7)

Capital structure and size: new evidence across the broad spectrum of SMEs pdf
ساختار سرمایه و اندازه: شواهدی جدید در طیف گسترده SMEها word
Dividend payouts: Evidence from U.S. bank holding companies in the context of the financial crisis pdf
پرداخت های سود سهام: براساس مدارکی از شرکت های صاحب سهامِ بانکی ایالات متحده در دوره ی بحران مالی word
Restructuring a Sovereign Debtor’s Contingent Liabilities pdf
تجدید ساختار بدهی های احتمالی بدهکاران دولتی word
بررسی رفتار بانک مرکزی در تنظیم نرخ بهره- وضعیت کشورهای اروپای مرکزی و شرقی word
(The Effect of Service Marketing Mix on Brand Equity (Case Study Keshavarzi Bank pdf
بررسی تاثیر خدمات بازاریابی مختلط بر ارزش ویژه برند ( مطالعه موردی بانک کشاورزی ) word
Friedman and Taylor on Monetary Policy Rules: A Comparison pdf
قوانین سیاست پولی فریدمن و تیلور: یک مقایسه word
Estimating Welfare Indices: Household Weights And Sample Design pdf
تخمین شاخص های رفاه : وزن های خانوار و طراحی نمونه word
Globalization and Its Challenges pdf
جهانی سازی و چالش های آن word
CONCEPTUALIZING AND MEASURING ECONOMIC RESILIENCE pdf
مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری خاصیت انعطاف‌پذیری اقتصادی word
Analysis of the aggregate financial behaviour of customers using the transtheoretical model of change pdf
تجزیه و تحلیل رفتار کلی مالی مشتریان با استفاده از الگوی فرانظری تغییر word
Impact of Banking Sector Development on Economic Growth: Another Look at the Evidence from Nigeria pdf
تأثیر توسعه‌ی بخش بانکداری بر رشد اقتصادی: بررسی شواهد مربوط به نیجریه word
Human Resource Management in Bank: Its Scope & Challenges pdf
مديريت منابع انساني در بانك: چالش‌ها و محدوده آن word
The implementation of cross-sectional weights in household panel surveys pdf
پیاده سازی وزن مقطعی در بررسی های پانل خانوار word
The Role of International Financial Institutions in Addressing the Financial Crises of the 21st Century: Confrontation or Cooperation? pdf
نقش موسسات بین المللی در پرداختن به بحران های مالی قرن بیست و یکم : مقابله یا همکاری ؟ word
Terms of Trade and Economic Growth -------Based on Co-integration Analysis pdf
شرایط تجاری و رشد اقتصادی ---- مبتنی بر تحلیل همگرایی word
The critical success factors of business process management pdf
فاکتورهای مهم و اساسیِ موفقیت در فرآیند مدیریت کسب و کار word
Conceptual Aspects of Formation of a Knowledge-based Economy pdf
رویکردهای مفهومی شکل گیری یک اقتصاد دانش محور word
Issues in Islamic banking and finance: Islamic banks, Shari’ah-compliant investment and sukuk pdf
مسائلی درباره ی بانکداری اسلامی و امور مالی: بانک های اسلامی، سرمایه گذاری سازگار با شریعت و صکوک word
آنالیز هزینه زیست محیطی و بررسی ارتقاء صنعت چرم مصنوعی word
Public Libraries – Facilitators of Information Society and eInclusion in Latvia pdf
کتابخانه های عمومی-تسهیل کنندگان جامعه اطلاعاتی و زیرساخت های الکترونیکی در لتونی word
The Economic Analysis of Agricultural Enterprises in Sustainable Development Aspect pdf
تحلیل اقتصادی توسعه‌ی پایدار شرکت‌های کشاورزی word
Banking Sector Development and Economic Growth in Lebanon pdf
توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی در لبنان word
مطالعه ای درخصوص راهبرد توسعه پایدار صنایع شیمیایی ایالت شاندونگ word
IMPACT OF OIL PRICE ON ECONOMIC GROWTH: A STUDY OF BRIC NATIONS pdf
تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی: بررسی کشورهای بریک (BRIC) word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید