مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 3)

Lysosome: regulator of lipid degradation pathways pdf
لیزوزوم: تنظیم کننده مسیرهای تخریب لیپید word
VDAC phosphorylation, a lipid sensor influencing the cell fate pdf
فسفریلاسیون VDAC یک سنسور لیپیدی موثر در سرنوشت سلول word
Iron Cofactor Assembly in Plants pdf
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان word
Brassinosteroids Counteract Abscisic Acid in Germination and Growth of Arabidopsis pdf
براسينوستروئيدها اسيد آبسزيك را در جوانه‌زني و رشد آرابيدوپسيس خنثي مي‌كنند word
Role of allelopathy of Phragmites australis in its invasion processes pdf
نقش اللوپاتی Phragmites australis در فرایندهای تهاجمی آن word
Improving public health?: The role of antioxidant-rich fruit and vegetable beverages pdf
بهبود سلامت عمومی ؟ نقش میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان word
Antioxidant and Ecofriendly Ovicidal Activity of Medicinal plants Against Some Common Plant Pests pdf
اثر آنتی اکسیدانی و تخم کشی گیاهان دارویی بر بعضی آفات گیاهی word
Intermittent drying of food products: A critical review pdf
خشکسازی متناوب محصولات غذایی : یک مطالعه بحرانی word
Development of functional bread containing nanoencapsulated omega-3 fatty acids pdf
تولید نان کاربردی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 نانوانکپسوله شده word
Determining and modeling rheological characteristics of quince seed gum pdf
تعیین و مدلسازی مشخصه های رئولوژیکی صمغ دانه میوه بِه word
Lysosomal degradation of membrane lipids pdf
تخریب لیزوزومی لیپیدهای غشایی word
Root apex transition zone: a signalling– response nexus in the root pdf
منطقه‌ی انتقالی رأس ریشه: شبکه پاسخ سیگنالینگ در ریشه word
Policies to Facilitate Conversion of Millions of Acres to the Production of Biofuel Feedstock pdf
سیاست هایی برای تسهیل تبدیل میلیون ها جریب زمین به تولید مواد اولیه سوخت زیستی word
Impact Assessment of Air Pollution Stress on Plant Species through Biochemical Estimations pdf
ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر گونه‌های گیاهی از طریق بر آورد شیمیایی word
Geostatistical Approach to Assessment of Spatial Distribution of Groundwater Quality pdf
روش زمین آماری برای ارزیابی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی word
ntervention Technologies for Ensuring Microbiological Safety of Meat: Current and Future Trend pdf
Whey-ing up the options e Yesterday, today and tomorrow pdf
کاربردهای کشک - دیروز، امروز و فردا word
زیست توده ریشه در سیستم کشت نوبتی در ناحیه شرقی آمازون، و سهم نخل باباسو word
Effective Risk Management Policy choices under Climate Change: An Application to Saskatchewan Crop Sector pdf
FORMULATION PROCESS OF COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN IN SEMI-ARID AREA pdf
فرموله کردن پروسه های برنامه ی توسعه ی جامعه در منطقه ی نیمه خشک word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید