مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 4)

Supply chain coordination; A Game Theory approach pdf
هماهنگی در زنجیره‌ی تأمین: یک روش مبتنی بر تئوری بازی word
A game theory approach in seller–buyer supply chain pdf
یک روش مبتنی بر نظریه‌ی بازی در زنجیره‌ی تأمین خریدار-فروشنده word
A method for group decision-making based on determining weights of decision makers using TOPSIS pdf
روشی برای تصمیم گیری گروهی مبتنی بر تعیین وزن های تصمیم گیران با استفاده از TOPSIS word
Does the EFQM model identify and reinforce information capability pdf
آیا مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی کمک می کند؟ word
A general reverse logistics network design model for product reuse and recycling with environmental considerations pdf
Diagnosing Transportation Developing Key Performance Indicators to Assess Urban Transportation Systems pdf
شناسایی و تشخیص حمل و نقل توسعه شاخصهای عملکرد کلیدی برای ارزیابی سیستم های حمل و نقل شهری word
ارزیابی پتانسیل رشد شعبه بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها word
Technology management process assessment: a case study pdf
ارزیابی فرآیند مدیریت فن‌آوری: مطالعه‌ای موردی word
Cleaner Production, Project Management and Strategic Drivers: An Empirical Study pdf
تولید پاک‌تر، مدیریت پروژه و عوامل راهبردی: مطالعه‌ای تجربی word
Green supply chain design: A mathematical modeling approach based on a multi-objective optimization model pdf
Green supply chain management: A review and bibliometric analysis pdf
بازبینی و تحلیل کتاب سنجی مدیریت زنجیره تامین سبز word
هماهنگي زنجيره تأمين با استفاده از قراردادهاي سهيم در درآمد وابسته به سود word
Strategic decision-making at a steel manufacturer assisted by linear programming pdf
تصمیم گیری استراتژیک در یک شرکت تولیدکننده فولاد به کمک برنامه ریزی خطی word
Technology Management at Rolls-Royce pdf
مدیریت فناوری در رولز رویس word
An integrated decision making model for district revitalization and regeneration project selection pdf
یک مدل ادغام یافته ی تصمیم گیری، برای انتخاب پروژه ی بازسازی و احیای یک منطقه word
A multidimensional approach to information security risk management using FMEA and fuzzy theory pdf
یک رویکرد چند بعدی به مدیریت ریسک امنیت اطلاعات با استفاده از FMEA و تئوری فازی word
A review of analytical models, approaches and decision support tools in project monitoring and control pdf
بررسی مدل های تحلیلی، روش ها و ابزار پشتیبانی تصمیم گیری در نظارت و کنترل پروژه word
The Use of Statistical Quality Control Tools to Quality Improving in the Furniture Business pdf
استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت آماری برای بهبود کیفیت کسب‌وکارهای مبلمان word
Improving corporate social responsibility in a supply chain through a new revenue sharing contract pdf
بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت در زنجیره تامین از طریق معاهده تسهیم درآمدهای جدید word
سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه پایدار شرکت های ساختمانی word
Progress Risk Assessment for Spliced Network of Engineering Project Based on Improved PERT pdf
ارزیابی ریسک پیشرفت برای شبکه تلفیقی پروژه مهندسی بر اساس PERT بهبود یافته word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید