مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 60)

Effects of STATCOM, TCSC, SSSC and UPFC on static voltage stability pdf
اثرات STATCOM، TCSC، SSSC و UPFC بر پایداری ولتاژ استاتیک word
Improved bridge type inrush current limiter for primary grounded transformers pdf
بهبود محدودکننده ی جریان هجومی نوع پل برای ترانس های با سیم پیچ اولیه ی زمین شده word
Supply-voltage and current variations produced by a 60-ton 3-phase electric arc furnace pdf
تغییرات ولتاژ و جریان تغذیه توسط یک کوره قوس الکتریکی 60 تن 3 فاز word
Dynamics of avalanche quantum dot infrared photodetectors pdf
دینامیک آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتومی بهمنی word
Probabilistic Short Circuit Analysis in Electric Power Distribution Systems including Distributed Generation pdf
تحلیل اتصال کوتاه احتمالی در سیستم های توزیع قدرت شامل تولید پراکنده word
Detection of Partial Saturation and Waveform Compensation of Current Transformers pdf
تشخیص اشباع جزئی و جبران سازی شکل موج ترانسفورمرهای جریان word
Probabilistic power flow for distribution networks with photovoltaic generators pdf
پخش بار احتمالاتی برای شبکه های توزیع با مولدهای فوتوولتائیک word
Probabilistic load flow: A review pdf
بررسی پخش بار احتمالاتی word
Quantum-dot infrared photodetectors: Status and outlook pdf
آشکارسازهای نقطه کوانتومی مادون قرمز: وضعیت فعلی و دورنما word
QUANTUM DOT INFRARED DETECTORS AND SOURCES pdf
آشکارسازها و منابع مادون قرمز نقطه کوانتومی word
Parallel implementation of probabilistic short-circuit analysis by the Monte Carlo approach Sign In or Purchase pdf
پیاده سازی همزمان آنالیز اتصال کوتاه احتمالی با روش مونت کارلو word
Probabilistic load flow for photovoltaic distributed generation using the Cornish–Fisher expansion pdf
پخش بار احتمالی برای تولید توزیع شده فوتوولتائیک با استفاده از بسط کورنیش-فیشر word
Research on Permanent Magnet Linear Synchronous Motor Control System Simula pdf
تحقیق در مورد شبیه سازی سیستم کنترل موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم word
Heat and fluid flow in high-power LED packaging and applications pdf
گرما و جریان سیال در ساخت LED های توان بالا و کاربردهای آن word
Ion Implantation for Poly-Si Passivated Back-Junction Back-Contacted Solar Cells pdf
کاشت یونی برای "سلول های خورشیدی اتصال پشتی پیوند از پشت " فعال شده با پلی سیلیکون word
Synchronization of complex-valued neural network with sliding mode control pdf
سنکرون سازی شبکه های عصبی مختلط با استفاده از کنترل مد لغزشی word
Fault detection for nonlinear systems: Parity space approach pdf
تشخیص خطا برای سیستم های غیرخطی: روش فضای پریتی word
Performance evaluation of a rooftop solar photovoltaic power plant in Northern India pdf
ارزیابی عملکرد یک نیروگاه فتوولتائیک در پشت بام در شمال هند word
Excellent Color Quality of White-Light-Emitting Diodes by Embedding Quantum Dots in Polymers Material pdf
کیفیت رنگ فوق‌العاده دیودهای نورافشان سفید با ادغام نقاط کوانتومی و مواد پلیمری word
Compensation of voltage flicker by using facts dev pdf
جبران سازی فلیکر ولتاژ با استفاده از ادوات FACTS word
Reliability Evaluation of Active Distribution Systems Including Microgrids pdf
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع فعال با در نظر گرفتن ریزشبکه ها word
Fault Tolerance Considerations for Long Endurance AUVs pdf
ملاحظات تحمل خطا برای AUV های مقاوم word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید