مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 59)

Medical image processing on the GPU – Past, present and future pdf
پردازش تصاویر پزشکی روی GPU – گذشته، حال و آینده word
Myocardium segmentation using a priori knowledge of shape and a spatial relation pdf
ناحیه بندی ماهیچه قلب با استفاده از یک دانش پیشین در مورد شکل و رابطه مکانی word
Minimizing Energy Losses: Optimal Accommodation and Smart Operation of Renewable Distributed Generation pdf
حداقل کردن تلفات انرژی: تعیین محل بهینه و عملکرد هوشمند تولید پراکنده تجدید پذیر word
Probabilistic Short-Circuit Analysis by Monte Carlo Simulations pdf
تحلیل اتصال کوتاه احتمالی توسط شبیه سازی های مونت کارلو word
Probabilistic load flow in systems with wind generation pdf
پخش بار احتمالی در سیستم های با تولید بادی word
Probabilistic load flow computation using the method of combined cumulants and Gram-Charlier expansion pdf
محاسبات پخش بار احتمالی با استفاده از روش انباشتگی ترکیب شده و بسط گرام-چارلیر word
Low light level all-optical switching in a four-level atom-cavity system pdf
کلیدزنی تمام نوری با سطح نور پایین در یک سیستم اتم- حفره چهار سطحی word
Fuzzy control turns 50: 10 years later pdf
کنترل فازی 50 ساله می شود: ده سال بعدتر word
A novel performance study for linear induction motors considering end effects pdf
مطالعه ی نوین عملکرد موتورهای القایی خطی بادرنظرگرفتن اثرات انتها word
Asymmetrical Γ-Source Inverters pdf
اینورترهای منبع Γ نامتقارن word
Investigating the Optical Switch Using Dimer Plasmonic Nano-Rods pdf
بررسی سوئیچ نوری با استفاده از نانو میله های پلاسمونی دیمر word
Dynamic Modeling and Control of UPFC for Power Flow Control pdf
کنترل و مدلسازی دینامیکیِ UPFC برای کنترل پخش بار word
Damping of SSR Using Subsynchronous Current Suppressor With SSSC pdf
میرا کردن SSR با استفاده از فرونشاننده جریان زیر سنکرون با SSSC word
Analysis and evaluation of various aspects of solar radiation in the Palestinian territories pdf
ارزیابی و تحلیل جنبه های گوناگون تابش خورشیدی در سرزمین های فلسطین word
Minimisation of distribution network real power losses using a smart grid Active Network Management System pdf
حداقل سازی تلفات توان حقیقی شبکه با استفاده از یک سیستم مدیریت شبکه فعال هوشمند word
Interleaved Dual Buck Full-Bridge Three-Level Inverter pdf
اینورتر سه سطحی تمام پل باک دوبلِ interleaved word
An Improved Model Predictive Current Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Drives pdf
Microstrip-Fed Pattern- and Polarization- Reconfigurable Compact Truncated Monopole Antenna pdf
On optimal sizing, siting and timing of distribution substations pdf
زمان بندی، مکان و اندازه بهینه پست های توزیع word
Instantaneous p-q Power Theory for Compensating Nonsinusoidal Systems pdf
نظریه توان p-q لحظه ای برای جبران سازی سیستم غیر سینوسی word
Effective design for competitive electricity markets pdf
طراحی موثر برای بازارهای برق رقابتی word
Use of an Interline Power Flow Controller Model for Power Flow Analysis pdf
استفاده از یک مدل کنترل کننده پخش بار درون خطی برای تحلیل پخش بار word
A Lyapunov Function-Based Adaptive Fuzzy Control for Integration of Distributed Generation Resources to Electrical Networks pdf
On Optimally Reducing Power Loss in Micro-grids With Power Storage Devices pdf
کاهش تلفات بهینه توان در ریزشبکه ها با استفاده ازتجهیزات ذخیره سازی انرژی word
Point Estimate Schemes to Solve the Probabilistic Power Flow pdf
روش های تخمین نقطه جهت حل پخش بار احتمالی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید