مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 4)

Design of confinement reinforcement for RC columns pdf
طراحی آرماتور سلولی برای ستون های RC word
The densification of granular soils using vibro methods pdf
متراکم سازی خاک های دانه ای با استفاده از روش های ارتعاشی word
آنالیز طیف فرکانس پایین غیرفعال: کشف یک زمینه جدید در ژئوفیزیک word
Polymer modified asphalt binders pdf
استفاده از چسپ های اصلاح شده پلیمری در آسفالت جاده ها word
FEASIBILITY AND ACCURACY OF MODIS 250M IMAGERY FOR FOREST DISTURBANCE MONITORING pdf
قابلیت و صحت تصاویر 250 متری MODIS برای پایش آشفتگی جنگل word
Corner detection based on modified Hough transform pdf
آشکارسازی گوشه بر اساس ترانسفورماسیون هاف تعدیل شده word
REINFORCED CONCRETE UNDER CYCLIC LOADING pdf
بتن مسلح تحت بارگذاری دوره ای word
Microstructural characterisation of dry mixed rubberised asphalt mixtures pdf
بررسی خصوصیات میکروسکوپی مخلوط های آسفالتی لاستیکی خشک word
مدلسازی حرکت عابران پیاده و شبیه سازی دینامیک تخلیه اهالی روی پلکان word
تحقیق تجربی درباره توزیع دما در پلکان اضطراری ساختمان های بلند word
Utilization of silica fume in concrete: Review of hardened properties pdf
کاربرد سیلیکافوم در بتن: مروری بر خواص بتن سخت شده word
Dynamic properties and liquefaction resistance of two soil materials in an earthfill dam—Laboratory test results pdf
مشخصه های دینامیک و مقاومت گدازش دو ماده خاکی در یک سد خاکی – نتایج تست آزمایشگاه word
Performance of Concrete Containing Rice Husk Ash in Lining of Open Channel pdf
عملکرد بتن حاوی خاکستر سبوس برنج در پوشش کانال های باز word
Mechanical properties of foamed concrete exposed to high temperatures pdf
خواص مکانیکی بتن فومی در معرض دمای بالا word
استفاده از نانو سیلیس برای افزایش مقاومت زودرس و کاهش زمان گیرش بتن های دارای حجم بالای سرباره word
An analytical study of tunnel–pile interaction pdf
مطالعه ای تحلیلی از اندرکنش شمع و تونل word
Comparison of Water Conveyance Losses in Unlined and Lined Watercourses in Developing Countries pdf
مقایسه اتلاف انتقال آب در آبراهه های دارای پوشش و بدون پوشش در کشورهای در حال توسعه word
EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF ULTIMATE LOAD CAPACITY OF SHELL FOUNDATIONS ON REINFORCED AND UNREINFORCED SAND pdf
تحقیق تجربی و عددی درباره ظرفیت باربری نهایی فونداسیون های پوسته ای روی ماسه مسلح شده و غیرمسلح word
Prediction of outcome of construction dispute claims using multilayer perceptron neural network model pdf
پیش بینی نتیجه دعوی های مشاجره ساخت با استفاده از مدل شبک عصبی پرسپترون چندلایه ای word
Using polymers to improve the rutting resistance of asphalt concrete pdf
استفاده از پلیمرها برای بهبود مقاومت شیاری بتن قیری word
Stone columns as liquefaction countermeasure in non-plastic silty soils pdf
ستون های سنگی به عنوان مقابله با روانگرایی در خاک های سیلتی غیر پلاستیکی word
Natural periods of steel plate shear wall systems pdf
دوره های طبیعی سیستم دیوار برشی صفحات فولادی word
Properties of concrete incorporating nano-silica pdf
ویژگی های بتن نانو سیلیکات دار word
Sustainable utility placement via Multi-Utility Tunnels pdf
جاگذاری پایدار تاسیسات از طریق تونل های چند- تاسیساتی word
Seismic performance of steel structures with slit dampers pdf
عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با میراگر شکافدار (صفحه اتصال سوراخدار) word
Flexural behaviour of composite beams with high strength steel pdf
رفتار خمشی تیرهای کامپوزیت با فولاد مقاوم word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید