مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 6)

Experimental study on the inclusion of soilbags in retaining walls constructed in expansive soils pdf
مطالعه تجربی در مورد قرار دادن کیسه های خاک درون دیوارهای حائل ساخته شده در خاک های منبسط شونده word
INTERACTION BUCKLING OF TAPERED BEAMS pdf
اندرکنش کمانش تیرهای باریک شده(یا با بال شیبدار) word
Field Load Tests of Geogrid Encased Stone Columns in Soft Ground pdf
آزمایش های بار میدانی ستون های سنگی محصورشده با ژئوگرید در زمین نرم word
The impact of exceptional events on erosion, bedload transport and channel stability in a step-pool channel pdf
اثر حوادث استثنایی بر فرسایش، انتقال بار بستر و پایداری کانال در یک کانال آبگیر پلکانی word
Sustainable design of reinforced concrete structures through embodied energy optimization pdf
طراحی با دوام سازه های بتن مسلح با استفاده از بهینه سازی انرژی نهفته word
Monitoring urban growth and land use change detection with GIS and remote sensing techniques in Daqahlia governorate Egypt pdf
Optimal design of Schwedler and ribbed domes via hybrid Big BangBig Crunch algorithm pdf
طراحی بهینه گنبدهای اشودلر و دنده ای بوسیله الگوریتم ترکیبی بیگ بنگ – بیگ کرانچ word
Use of Shape Memory Alloys damper device to mitigate vibration amplitudes of bridge cables pdf
استفاده از ابزار مستهلک کنندۀ آلیاژ حافظه ای شکل به منظور کاهش دامنۀ نوسان در کابل های پلها word
Filtration of Broadly Graded Cohesive Dispersive Base Soils pdf
فیلتراسیون خاک های واگرای چسبنده با دانه بندی گسترده word
A Simple Bearing Capacity Equation pdf
رابطه ظرفیت باربری ساده word
New approach for shrinkage prediction of high-strength lightweight aggregate concrete pdf
یک روش جدید برای پیش بینی انقباض بتن حاوی مصالح سبک وزن با استحکام بالا word
اثر شاخص های سازه ای و سطح خطر بر روی برآورد تلفات لرزه ای سازه های دارای قاب چوبی سبک word
Critical appraisal of piping phenomena in earth dams pdf
ارزیابی بحرانی پدیده پایپینگ ( لوله گذاری) در سدهای خاکی word
Seismic loss estimation of non-ductile reinforced concrete buildings pdf
برآورد زیان ناشی از زمین لرزه در ساختمان های بتن آرمه غیر شکل پذیر word
ANCHORING METHOD FOR PRESTRESSING OF FRP REINFORCEMENT pdf
روش مهار پیش تنیدگی آرماتور با استفاده از FRP word
Exposed column base plate connections inmoment frames — Simulations and behavioral insights pdf
اتصالات صفحه ستون روباز در قاب های خمشی- شبیه سازی ها و بینش های رفتاری word
A Comparison of Extreme Rainfall Depths from Tropical and Nontropical Storms pdf
مقایسه عمق بارش حدی از طوفان های گرمسیری و غیر گرمسیری word
Composite Behaviour of a Hybrid FRP Bridge Girder and Concrete Deck pdf
رفتار کامپوزیت های شاه تیر مسلح به الیاف فولادی هیبریدی پل با عرشه بتنی word
Critical issues in soft rocks pdf
مسائل بحرانی در سنگ های نرم word
Hyperspectral image classification using discontinuity adaptive class-relative nonlocal means and energy fusion strategy pdf
طبقه بندی تصویر ابرطیفی با استفاده از ابزارهای غیرمحلی کلاس نسبی تطبیقی گسسته و استراتژی تلفیق انرژی word
Public Health—Urban Landscaping Relationship and user's Perceptions pdf
سلامت عمومی- ارتباط منظر شهری و احساسات بشر word
Capacity Model for two Intersecting Runways pdf
مدل ظرفیت برای باندهای متقاطع word
Rotational behaviour of column base plate connections: Experimental analysis and modelling pdf
رفتار دورانی اتصالات صفحه زیر ستون به ستون: مدلسازی و تحلیل تجربی word
Small-Scale Model Test and Three-Dimensional Analysis of Pile-Raft Foundation on Medium-Dense Sand pdf
آزمون مدل کوچک مقیاس و آنالیز سه بعدی پی شمعی گسترده برروی ماسه با تراکم متوسط word
نظارت بر سلامت سازه ای پل های بتنی پیش تنیده ی پیوسته با استفاده از پاسخ های حرارتی محیط word
On the Transformation of Point Rainfall to Areal Rainfall pdf
درباره‌ی تبدیل بارش نقطه‌ای به بارش سطحی word
A hybrid computational approach to derive new ground-motion prediction equations pdf
یک روش محاسباتی ترکیبی برای استنتاج معادلات جدید پیش بینی حرکات-زمین word
Porosity of self-compacting concrete pdf
تخلخل پذیری بتن خود متراکم word
The Challenge of Wave Scouring Design for the Confederation Bridge Vanessa Walsh pdf
چالش طراحی آبشستگی موج برای معاهده‌ی پل ونسا والش word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید