مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 4)

Design and Research of Piezoelectric Pump with MEMS Flow Sensor pdf
طراحی و تحقیق در مورد پمپ پیزو الکتریک با سنسور جریان MEMS word
Theoretical and experimental analysis of cross wedge rolling process pdf
آنالیز تحلیلی و تجربی فرایند نورد گوه ای عرضی word
Thermal performances of condensing boilers pdf
عملکرد حرارتی دیگ های چگالشی word
Study of polymeric MEMS micro-pump actuated by PZT bimorph pdf
مطالعه ی میکروپمپ پلیمری MEMS تحریک شونده با بای مورف PZT word
The relation between liquation and solidification cracks in pulsed laser welding of 2024 aluminium alloy pdf
رابطه میان ترک های ذوب و انجماد در جوشکاری پالس لیزری آلیاژ آلومینیوم 2024 word
FREE TRANSVERSE VIBRATIONS OF A DOUBLE-WALLED CARBON NANOTUBE: GRADIENT AND INTERNAL INERTIA EFFECTS pdf
ارتعاشات عرضی آزاد نانو لوله کربنی دو جداره : اثرات گرادیان و اینرسی داخلی word
Creep feed grinding of a gamma titanium aluminide intermetallic alloy using SiC abrasives pdf
سنگ زنی تغذیه خزش آلیاژ فلزی آلومینید تیتانیوم گاما با استفاده از ساینده های SiC word
An edge-based smoothed XFEM for fracture in composite materials pdf
روش XFEM هموار شده مبتنی بر لبه برای بررسی پدیده گسیختگی در مواد کامپوزیتی word
شبیه سازی عددی ضریب انتقال حرارت روی تیغه توربین با استفاده از معادله ی ضریب متناوب word
Study of the Dump Diffuser Optimization for Gas Turbine Combustors pdf
مطالعه بر روی بهینه سازی دیفیوزر Dump برای محفظه احتراق توربین گاز word
Modelling of cold extrusion with experimental verification pdf
مدلسازی اکستروژن سرد با تایید تجربی(آزمایشی) word
A Simulation of Vehicle Lateral Stability Based on Fuzzy PID Control pdf
شبیه سازی پایداری عرضی خودرو بر اساس کنترل فازی PID word
The Numerical Analysis of Radial Thrust and Axial Thrust in the Screw Centrifugal Pump pdf
تحلیل عددی فشار شعاعی و فشار محوری در پمپ سانتریفیوژی پیچشی word
On the no-slip boundary conditions for squeeze flow of viscous fluids pdf
درباره شرایط مرزی بدون لغزش برای جریان تحت فشار سیالات ویسکوز word
Robust Stability Analysis of a Fuzzy Vehicle Lateral Control System Using Describing Function Method pdf
آنالیز پایداری قدرتمند یک سیستم کنترل فازی جانبی خودرو با استفاده از روش تابعی توصیفی word
Experimental investigations into forces acting during a magnetic abrasive finishing process pdf
تحقیقات عملی در مورد نیروهای اعمالی در طی فرآیند پرداخت کاری ساینده‌ی مغناطیسی word
Velocity analysis for layered viscosity model under thin film lubrication pdf
تحلیل سرعت در مدل گرانروی لایه ای تحت فیلم نازک word
Implicit Finite Difference Solution of Boundary Layer Heat Flow over a Flat Plate pdf
حل تفاضل محدود ضمنی لایه مرزی جریان گرما بر روی یک صفحه تخت word
Optimal counterweight balancing of spatial mechanisms using voxel-based discretizations pdf
ترازش بهینه ی مکانیزم های سه بعدی با وزنه ی تعادل با استفاده از گسسته سازی المان-مبنا word
Flow Simulation of Herschel-Bulkley Fluids through Extrusion Dies pdf
شبیه سازی جریان سیالات هرسچل – بالکلی در قالب های اکستروژن word
Enabling an Industrial Robot for Metal Cutting Operations pdf
فعال کردن یک ربات صنعتی برای عملیات برش فلز word
Another approach to a hybrid particle-finite element algorithm for high-velocity impact pdf
رویکرد دیگر با یک الگوریتم المان محدود ذره مرکب برای ضربه با سرعت بالا word
Modeling performance of multi-component fibrous insulations against conductive and radiative heat transfer pdf
مدلسازی عملکرد عایق‌های الیاف دار چند مولفه‌ای در برابر انتقال حرارت از طریق رسانش و تابش word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید