مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات نمایید.

Computational Fluid Dynamic Simulations of Pipe Elbow Flow
شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی برای جریان زانوی لوله
Energy and exergy analysis of a rotary kiln used for plaster production
آنالیز انرژی و اکسرژی یک کوره گردان مورد استفاده برای تولید گچ
A study of the wake dynamics of annular jet flows with and without swirl
بررسی دینامیک مسیر جریان های جت حلقوی با و بدون حرکت چرخشی
Interaction of Linear Waves with Oblique Shock Waves
اندرکنش امواج خطی با امواج ضربه ای مایل
Oil temperature influence on friction torque characteristics in hydraulic pumps
تاثیر دمای روغن بر ویژگیهای گشتاور اصطکاکی در پمپ‌های هیدرولیکی
A Parallel Eulerian Interface Tracking/Lagrangian Point Particle Multi-Scale Coupling Procedure
روند جفت سازی چندمقیاسی ذره نقطه ای لاگرانژی/ردیابی فصل مشترک اویلری موازی
Modelling of cold extrusion with experimental verification
مدلسازی اکستروژن سرد با تایید تجربی(آزمایشی)
Natural convection of power law fluids in inclined cavities
انتقال جابجایی طبیعی سیالات پاور لاو در حفره های شیبدار
The partition of unity finite element method: Basic theory and applications
روش تقسیم واحد المان محدود :نظریه ی پایه و کاربرد ها
Energetic and exergetic analyses of T56 turboprop engine
تحلیل انرژی و اکسرژی موتور توربینی ملخ دار T56
INVESTIGATION OF THE HIGH-SPEED WATER SLUGS
بررسی اسلاگ های سریع السیر آب
Flow Simulation of Herschel-Bulkley Fluids through Extrusion Dies
شبیه سازی جریان سیالات هرسچل – بالکلی در قالب های اکستروژن
Equivalent Electrical Simulation of a High -Power Ultrasonic Piezoelectric Transducer by Using Finite Element Analysis
Heat transfer in two-component internal mist cooling: Part I. Experimental investigation
انتقال حرارت در خنک سازی مه ای داخلی دو جزئی: بخش 1. تحقیق تجربی
Studying and simulating low flow floor heating solar system
بررسی و شبیه سازی سیستم گرمایش کف خورشیدی کم فشار
Principles of exergy analysis in HVAC and evaluation of evaporative cooling schemes
اصول آنالیز اکسرژی در HVAC و ارزیابی طرح های خنک سازی تبخیری
Investigating the impact of drilled impellers design of rotodynamic pumps on the efficiency of the energy transfer process
بررسی تأثیر طراحی پروانه های حفره دار پمپ های روتودینامیکی بر بازده فرآیند انتقال انرژی
The development of microstructural damage during high temperature creep–fatigue of a nickel alloy
توسعه آسیب ریز ساختاری در طول خستگی خزشی( خزش-خستگی) دما بالای یک آلیاژ نیکل
Combined cooling, heating and power systems: A survey
سیستم های ترکیبی سرمایشی، گرمایشی و نیروگاهی
Thermal barrier coating effect on stress distribution of a diesel engine cylinder head
اثر پوشش حایل حرارتی بر توزیع تنش یک بستار موتور دیزلی
The Numerical Analysis of Radial Thrust and Axial Thrust in the Screw Centrifugal Pump
تحلیل عددی فشار شعاعی و فشار محوری در پمپ سانتریفیوژی پیچشی
Mass transfer from a bubble in a vertical pipe
انتقال جرم از یک حباب درون لوله ای عمودی

Skip Navigation Links