مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات نمایید.

Convection heat transfer from tube banks in crossflow: Analytical approach
انتقال گرمایی به روش همرفتی از مجموعه ی لوله ها در جریان سیالات عمودی: روش آنالیزی
A study of the wake dynamics of annular jet flows with and without swirl
بررسی دینامیک مسیر جریان های جت حلقوی با و بدون حرکت چرخشی
THERMAL ANALYSIS OF HEAT PIPE USING TAGUCHI METHOD
آنالیزحرارتی لوله گرمایی با استفاده از روش تاگوچی
Natural convection of power law fluids in inclined cavities
انتقال جابجایی طبیعی سیالات پاور لاو در حفره های شیبدار
Non-Fourier heat conductions in nanomaterials
انتقال حرارت غیر فوریه ای در نانو مواد
Pulsatile non-Newtonian blood flow through a model of arterial stenosis
جریان خون پرضربان غیر نیوتنی در یک مدل گرفتگی سرخرگی
Analysis of Panel Flutter by Chebyshev Polynomials
آنالیز ارتعاش صفحه (پنل) به وسیله چندجمله ای های چبیشف
Heat transfer in two-component internal mist cooling: Part I. Experimental investigation
انتقال حرارت در خنک سازی مه ای داخلی دو جزئی: بخش 1. تحقیق تجربی
Energy and exergy analysis of a rotary kiln used for plaster production
آنالیز انرژی و اکسرژی یک کوره گردان مورد استفاده برای تولید گچ
Mass transfer from a bubble in a vertical pipe
انتقال جرم از یک حباب درون لوله ای عمودی
INVESTIGATION OF THE HIGH-SPEED WATER SLUGS
بررسی اسلاگ های سریع السیر آب
Super-High Heat Flux Removal Using Sintered Metal Porous Media
تخلیه شار گرمایی فوق بالا با استفاده از محیط متخلخل فلزی زینتر
Laminar flow and heat transfer in the boundary-layer of non-Newtonian fluids over a stretching flat sheet
جریان آرام و انتقال حرارت در لایه ی مرزی سیال غیر نیوتونی یر روی ورق مسطح در حال کش آمدن
Interaction of Linear Waves with Oblique Shock Waves
اندرکنش امواج خطی با امواج ضربه ای مایل
Energy and exergy analyses of space heating in buildings
تحلیل انرژی و اکسرژی گرم شدن فضا در ساختمان ها
The partition of unity finite element method: Basic theory and applications
روش تقسیم واحد المان محدود :نظریه ی پایه و کاربرد ها
Experimental Investigation of Heat Transfer in a High-Pressure Reciprocating Gas Compre
بررسی تجربی انتقال حرارت در یک کمپرسور گاز رفت و برگشتی با فشار بالا
Computational Fluid Dynamic Simulations of Pipe Elbow Flow
شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی برای جریان زانوی لوله
بررسی عملکرد سیستم‌آب گرم ترکیبی پمپ حرارتی خورشیدی
Technical Note Mass transfer rate of a first-order chemical reaction on a wall at high Schmidt numbers
Natural convection heat transfer from an inclined wavy plate in a bidisperse porous medium
همرفت طبیعی گرما از یک صفحه ی نامنظم (wavy) شیب دار بوسیله ی یک مشعل منفذ دار
An exergy application for analysis of buildings and HVAC systems
اکسرژی برای تحلیل ساختمان ها و سیستم های HVAC
Oil temperature influence on friction torque characteristics in hydraulic pumps
تاثیر دمای روغن بر ویژگیهای گشتاور اصطکاکی در پمپ‌های هیدرولیکی
Energetic and exergetic analyses of T56 turboprop engine
تحلیل انرژی و اکسرژی موتور توربینی ملخ دار T56
Hyperbolic heat transfer in generalized Newtonian fluids
انتقال حرارت هایپربولیک در سیالات نیوتنی تعمیم یافته

Skip Navigation Links