مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی (صفحه 3)

VDAC phosphorylation, a lipid sensor influencing the cell fate pdf
فسفریلاسیون VDAC یک سنسور لیپیدی موثر در سرنوشت سلول word
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery pdf
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو word
Iron Cofactor Assembly in Plants pdf
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان word
The Enzymatic and Metabolic Capabilities of Early Life pdf
قابلیتهای آنزیمی و متابولیکی زندگی اولیه word
Interferon Response in Hepatitis C Virus (HCV) Infection: Lessons from Cell Culture Systems of HCV Infection pdf
واکنش اینترفرون در برابر عفونت ویروس هپاتیت سی (HCV): نکاتی در ارتباط با سیستم های کشت سلولی عفونت HCV word
‘Big data’, Hadoop and cloud computing in genomics pdf
رایانش ابری، هادوپ و «داده های عظیم» در ژن شناسی word
Origin and evolution of the adaptive immune system: genetic events and selective pressures pdf
منشأ و تکامل سیستم ایمنی سازگار: وقایع ژنتیکی و فشارهای انتخاب word
عوامل رونويسي انكوژني: اساس سرطان هاي پانكراس مرتبط با التهاب word
The nucleolus—guardian of cellular homeostasis and genome integrity pdf
هستک: نگهبان پایداری و همئوستازی سلولی و یکپارچگی ژنوم word
Operons pdf
اپرون ها word
A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris) of Southeast Asia pdf
تجدید نظر ی در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا (Panthera دجله) word
How purple photosynthetic bacteria harvest solar energy pdf
چگونگی برداشت انرژی نورانی توسط باکتری های ارغوانی فتوسنتزی word
Therapeutic Use of MicroRNAs in Lung Cancer pdf
استفاده درماني از miRNA ها در سرطان ريه word
Protein antifouling mechanisms of PAN UF membranes incorporating PAN-g-PEO additive pdf
مکانیسم های ضد رسوبگذاری پروتئین از غشاهای PAN UF ترکیبی با ماده افزودنی PAN-g-PEO word
Comparative genomics approaches to study organism similarities and differences pdf
روش های ژنومیک مقایسه ای برای مطالعه شباهت ها و تفاوت های ارگانیسم word
The evolutionary origin of orphan genes pdf
منشأ تکاملی ژن های بی خانمان word
ABA signaling in stress-response and seed development pdf
پیام رسانی ABA در پاسخ به تنش و تکوین دانه word
Gut microbiota and Clostridium difficile infections pdf
فلور میکروبی روده و عفونت های کلستریدیوم دیفیسیل word
New Insights into Replication Clamp Unloading pdf
بینش جدید درباره ی خروج پروتئین کلامپ همانند سازی word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید