مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی

لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی نمایید.

Increasing Potential of HER3 Signaling in Colon Cancer Progression and Therapy
افزایش پتانسیل سیگنالینگ HER3 در درمان و پیشرفت سرطان روده بزرگ
Oncogenic ERBB3 Mutations in Human Cancers
جهش های سرطانزای ERBB3 در سرطان های انسانی
Transcriptional Control of Endothelial Cell Development
کنترل رونویسی تکوین سلول اندوتلیال
From 3D cell culture to organs-on-chips
از کشت سلولی سه بعدی تا ساختارهای اندام روی تراشه
Advances in Targeting HER3 as an Anticancer Therapy
پیشرفت ها در هدف گیری HER3 به عنوان یک درمان ضد سرطان
Gene regulation by nucleoporins and links to cancer
تنظیم بیان ژن توسط نوکلئوپورین ها و ارتباط آن با سرطان
Nonribosomal peptides: from genes to products
پپتیدهای غیر ریبوزومی: از ژن تا محصولات
The Enzymatic and Metabolic Capabilities of Early Life
قابلیتهای آنزیمی و متابولیکی زندگی اولیه
Protein antifouling mechanisms of PAN UF membranes incorporating PAN-g-PEO additive
مکانیسم های ضد رسوبگذاری پروتئین از غشاهای PAN UF ترکیبی با ماده افزودنی PAN-g-PEO
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد
The Energy Computation Paradox and ab initio Protein Folding
تناقض در محاسبه‌ی انرژی و تا خوردگی پروتئین به شیوه‌ی ab initio
EGFR-targeted therapy
EGFR درمانی هدفمند

Skip Navigation Links