مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی

لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی نمایید.

Oncogenic ERBB3 Mutations in Human Cancers
جهش های سرطانزای ERBB3 در سرطان های انسانی
Transcriptional Control of Endothelial Cell Development
کنترل رونویسی تکوین سلول اندوتلیال
Centralization of the Deuterostome Nervous System Predates Chordates
مرکزگرایی سیستم عصبی Deuterostome در chordate (جانوران دارای ستون فقرات)
اثر مهاری متقابل بین فاکتور های رونویسی Sox3 و Snail ، در شکل گیری مرحله جنینی گاسترولا
From 3D cell culture to organs-on-chips
از کشت سلولی سه بعدی تا ساختارهای اندام روی تراشه
Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer
زیست مولکولی عفونت پاپیلوماویروس انسانی و سرطان گردن رحم
Function of transcription factors at DNA lesions in DNA repair
عملکرد فاکتورهای رونویسی در آسیب های DNA در ترمیم DNA
Four faces of cellular senescence
ترجمه عنوان : چهار چهره پیری سلولی
Molecular Markers for Breast Cancer: Prediction on Tumor Behavior
ماركرهاي مولكولي برای سرطان پستان: پيش بيني رفتار تومورها
MicroRNAs and DNA damage response
میکرو RNA ها و پاسخ آسیب DNA
Germline Stem Cells
سلولهای بنیادی جنسی
Roles and mechanisms of cellular senescence in regulation of tissue homeostasis
نقش و مکانیسم های پیری سلولی در تنظیم همئوستازی بافت
Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species
روش تقویت همدمای حلقه واسط برای آشکارسازی سریع و افتراقی گونه های Taenia
Telomeres do the (un)twist: helicase actions at chromosome termini
باز و بسته شدن تلومرها: عملکرد هلیکازها در انتهای کروموزم
Mesenchymal stem cell signaling in cancer progression
پيام رساني سلول بنيادي مزانشيمي در پيشرفت سرطان
Antitumor Peptides from Marine Organisms
پپتیدهای ضد توموری ناشی از ارگانیسم های (موجودات زنده ی) دریایی
Introduction to Animal Cell Culture
مقدمه ای بر کشت سلول حیوانی
مسیر بیوژنز miRNA مستقل از Dicer که به کاتالیز Ago نیاز دارد
The pathogenesis and pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus
پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی دیابت شیرین نوع 1 و نوع 2
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو
Interferon Response in Hepatitis C Virus (HCV) Infection: Lessons from Cell Culture Systems of HCV Infection
واکنش اینترفرون در برابر عفونت ویروس هپاتیت سی (HCV): نکاتی در ارتباط با سیستم های کشت سلولی عفونت HCV
عوامل رونويسي انكوژني: اساس سرطان هاي پانكراس مرتبط با التهاب
The nucleolus—guardian of cellular homeostasis and genome integrity
هستک: نگهبان پایداری و همئوستازی سلولی و یکپارچگی ژنوم
New Insights into Replication Clamp Unloading
بینش جدید درباره ی خروج پروتئین کلامپ همانند سازی
Tau phosphorylation: the therapeutic challenge for neurodegenerative disease
فسفریلاسیون Tau: چالش های درمانی برای بیماری های نورودژنراتیو
The Epigenome View: An Effort towards Non-Invasive Prenatal Diagnosis
نگاه به اپی ژنوم: تلاشی برای تشخیص غیرتهاجمی قبل از تولد
اثر رژیم غذایی و تغذیه بر مکانیسم مولکولی بیان ژن ها به واسطه گیرنده های هسته ای و تعدیل اپی ژنتیک
Extracellular/circulating microRNAs and their potential role in cardiovascular disease
miRNAهای خارج سلولی/درحال گردش و نقش بالقوه آنها در بیماری قلبی عروقی
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی

Skip Navigation Links