مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک

لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک نمایید.

Centralization of the Deuterostome Nervous System Predates Chordates
مرکزگرایی سیستم عصبی Deuterostome در chordate (جانوران دارای ستون فقرات)
اثر مهاری متقابل بین فاکتور های رونویسی Sox3 و Snail ، در شکل گیری مرحله جنینی گاسترولا
In vivo magnetic resonance microscopy of Drosophilae at 9.4 T
میکروسکوپی تشدید مغناطیسی بافت زنده در دروسوفیلاها در 9,4 تسلا
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti
Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer
زیست مولکولی عفونت پاپیلوماویروس انسانی و سرطان گردن رحم
A structural perspective on Mediator function
نگاه ساختاری به عمل مدیاتور
Regulation of Transcript Elongation
تنظیم طویل شدن رونوشت
The cellular and molecular biology of conifer embryogenesis
زیست شناسی سلولی و مولکولی امبریوژنز در کاج
Function of transcription factors at DNA lesions in DNA repair
عملکرد فاکتورهای رونویسی در آسیب های DNA در ترمیم DNA
Four faces of cellular senescence
ترجمه عنوان : چهار چهره پیری سلولی
Molecular Markers for Breast Cancer: Prediction on Tumor Behavior
ماركرهاي مولكولي برای سرطان پستان: پيش بيني رفتار تومورها
Gene regulation by nucleoporins and links to cancer
تنظیم بیان ژن توسط نوکلئوپورین ها و ارتباط آن با سرطان
A Novel Mutation of the TAZ Gene in Barth Syndrome: Acute Exacerbation after Contrast-Dye Injection
موتاسیون جدید در ژن TAZ در سندرم Barth: وضعیت حاد پس از تزریق رنگ افتراقی
MicroRNAs and DNA damage response
میکرو RNA ها و پاسخ آسیب DNA
Biochemical Models for S-RNase-Based Self-Incompatibility
مدل های بیوشیمیایی خود ناسازگاری مبتنی بر S-RNase
Cell polarity and tissue patterning in plants
قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان
The suspensor: not just suspending the embryo
آویز: تنها رویان را معلق نمی نماید
Germline Stem Cells
سلولهای بنیادی جنسی
Roles and mechanisms of cellular senescence in regulation of tissue homeostasis
نقش و مکانیسم های پیری سلولی در تنظیم همئوستازی بافت
Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species
روش تقویت همدمای حلقه واسط برای آشکارسازی سریع و افتراقی گونه های Taenia
Telomeres do the (un)twist: helicase actions at chromosome termini
باز و بسته شدن تلومرها: عملکرد هلیکازها در انتهای کروموزم
Mesenchymal stem cell signaling in cancer progression
پيام رساني سلول بنيادي مزانشيمي در پيشرفت سرطان
Molecular Genetic Etiology of Prostate Cancer
علت شناسی ژنتیک مولکولی سرطان پروستات
The pathogenesis and pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus
پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی دیابت شیرین نوع 1 و نوع 2
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو

Skip Navigation Links