مقالات ترجمه شده رياضی (صفحه 1)

Entropy on intuitionistic fuzzy soft sets and on interval-valued fuzzy soft sets pdf
انتروپي مجموعه‌هاي نرم فازي شهودي و مجموعه‌هاي نرم فازي فاصله ارزش‌گذاري شده word
Constructing tight fusion frames pdf
ساخت قاب ترکیب مقید word
Fuzzy rough sets, fuzzy preorders and fuzzy topologies pdf
مجموعه‌هاي سخت فازي، پيش‌ترتيب‌هاي فازي و توپولوژي‌هاي فازي word
Theory of integer-valued data envelopment analysis pdf
نظریه تحلیل پوششی داده هایی با مقدار صحیح word
Integration, participation and optimal control in water resources planning and management pdf
ادغام، مشارکت و کنترل بهینه در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب word
Soft Set Theory pdf
نظریه مجموعه نرم word
Disjoint path covers in cubes of connected graphs pdf
پوشش های مسیر مجزا در مکعب هایی از گراف متصل word
Analysis of Panel Flutter by Chebyshev Polynomials pdf
آنالیز ارتعاش صفحه (پنل) به وسیله چندجمله ای های چبیشف word
A model of hysteresis with two inputs pdf
یک مدل پسماند با دو ورودی word
On large deviations in testing simple hypotheses for locally stationary Gaussian processes pdf
انحراف بزرگ در آزمایش فرضیه ساده فرایند گاوسی موضعاً مانا word
Chebyshev expansion method for solving second and fourth-order elliptic equations pdf
روش بسط چبیشو برای حل معادلات بیضوی مرتبه دو و چهار word
New algorithms for the numerical solution of nonlinear Fredholm and Volterra integral equations using Haar wavelets pdf
Numerical analysis for Cauchy principal value integrals of oscillatory kind pdf
تحلیل عددی برای انتگرالهای مقدار اصلی کوشی از نوع نوسانی word
Cooperative and Non-Cooperative Nash Solution for Linear Supply Function Equilibrium Game pdf
جواب مشارکتی و غیر مشارکتی نش برای بازی تعادلی تابع موجودی خطی word
Stability Analysis of Distributed Order Fractional Differential Equations pdf
تحلیل ثبات معادلات دیفرانسیلی کسری با مرتبه توزیع شده word
On the Riesz fusion bases in Hilbert spaces pdf
پایه های ادغام رایس در فضاهای هیلبرت word
Scaffolding Strategy In Mathematics Learning pdf
استراتژی داربست در یادگیری ریاضیات word
AUTOMATIC CONTINUITY OF N-HOMOMORPHISMS BETWEEN BANACH ALGEBRAS pdf
پیوستگی اتوماتیک N-شکل هوشمند بین جبرهای BANACH word
Convergence of Lagrange Interpolation on the Unit Circle pdf
همگرایی درون یابی لاگرانژ در دایره واحد word
On the annihilators and attached primes of top local cohomology modules pdf
مطالعه‌ی پوچسازها و اول‌های چسبیده‌ی مدول‌های کوهمولوژی بالا موضعی word
Capturing matroid elements in unavoidable 3-connected minors pdf
به دست آوردن عناصر مترویدی در کهادهای سه همبند اجتناب ناپذیر word
Optimal trajectory planning and smoothing splines pdf
برنامه ریزی مسیر حرکت بهینه و اسپلاین های هموار کننده word
Two-stage DEA models with undesirable input-intermediate-outputs pdf
مدل های DEA دو مرحله ای با ورودی-واسطه-خروجی های نامطلوب word
Some New Results on Domination Integrity of Graphs pdf
برخی نتایج جدید در زمینه تمامیت مسلط (Domination Integrity) گرافها word
A Note on Groups with “Large Extraspecial” Subgroups of Width 4 pdf
تفسیری بر گروه ها با زیرگروه های ویژه بزرگ با پهنای 4 word
Numerical aspects of gram-schmidt orthogonalization of vectors pdf
ویژگی های عددی متعامدسازی گرام اشمیت بردارها word
New higher-order numerical one-step methods based on the Adomian and the modified decomposition methods pdf
A Newton Method for Linear Programming pdf
یک روش نیوتن برای برنامه ریزی خطی word
Conjugate gradient methods using quasi-Newton updates with inexact line searches pdf

سایر مقالات ترجمه شده رياضی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید