مقالات ترجمه شده رياضی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده رياضی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده رياضی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Entropy on intuitionistic fuzzy soft sets and on interval-valued fuzzy soft sets
انتروپي مجموعه‌هاي نرم فازي شهودي و مجموعه‌هاي نرم فازي فاصله ارزش‌گذاري شده
Constructing tight fusion frames
ساخت قاب ترکیب مقید
Fuzzy rough sets, fuzzy preorders and fuzzy topologies
مجموعه‌هاي سخت فازي، پيش‌ترتيب‌هاي فازي و توپولوژي‌هاي فازي
Theory of integer-valued data envelopment analysis
نظریه تحلیل پوششی داده هایی با مقدار صحیح
Integration, participation and optimal control in water resources planning and management
ادغام، مشارکت و کنترل بهینه در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب
Soft Set Theory
نظریه مجموعه نرم
Disjoint path covers in cubes of connected graphs
پوشش های مسیر مجزا در مکعب هایی از گراف متصل
Analysis of Panel Flutter by Chebyshev Polynomials
آنالیز ارتعاش صفحه (پنل) به وسیله چندجمله ای های چبیشف
A model of hysteresis with two inputs
یک مدل پسماند با دو ورودی
On large deviations in testing simple hypotheses for locally stationary Gaussian processes
انحراف بزرگ در آزمایش فرضیه ساده فرایند گاوسی موضعاً مانا
Chebyshev expansion method for solving second and fourth-order elliptic equations
روش بسط چبیشو برای حل معادلات بیضوی مرتبه دو و چهار
New algorithms for the numerical solution of nonlinear Fredholm and Volterra integral equations using Haar wavelets
Numerical analysis for Cauchy principal value integrals of oscillatory kind
تحلیل عددی برای انتگرالهای مقدار اصلی کوشی از نوع نوسانی
Cooperative and Non-Cooperative Nash Solution for Linear Supply Function Equilibrium Game
جواب مشارکتی و غیر مشارکتی نش برای بازی تعادلی تابع موجودی خطی
Stability Analysis of Distributed Order Fractional Differential Equations
تحلیل ثبات معادلات دیفرانسیلی کسری با مرتبه توزیع شده
On the Riesz fusion bases in Hilbert spaces
پایه های ادغام رایس در فضاهای هیلبرت
Scaffolding Strategy In Mathematics Learning
استراتژی داربست در یادگیری ریاضیات
AUTOMATIC CONTINUITY OF N-HOMOMORPHISMS BETWEEN BANACH ALGEBRAS
پیوستگی اتوماتیک N-شکل هوشمند بین جبرهای BANACH
Convergence of Lagrange Interpolation on the Unit Circle
همگرایی درون یابی لاگرانژ در دایره واحد
On the annihilators and attached primes of top local cohomology modules
مطالعه‌ی پوچسازها و اول‌های چسبیده‌ی مدول‌های کوهمولوژی بالا موضعی
Capturing matroid elements in unavoidable 3-connected minors
به دست آوردن عناصر مترویدی در کهادهای سه همبند اجتناب ناپذیر
Optimal trajectory planning and smoothing splines
برنامه ریزی مسیر حرکت بهینه و اسپلاین های هموار کننده
Two-stage DEA models with undesirable input-intermediate-outputs
مدل های DEA دو مرحله ای با ورودی-واسطه-خروجی های نامطلوب
Some New Results on Domination Integrity of Graphs
برخی نتایج جدید در زمینه تمامیت مسلط (Domination Integrity) گرافها
A Note on Groups with “Large Extraspecial” Subgroups of Width 4
تفسیری بر گروه ها با زیرگروه های ویژه بزرگ با پهنای 4
Numerical aspects of gram-schmidt orthogonalization of vectors
ویژگی های عددی متعامدسازی گرام اشمیت بردارها
New higher-order numerical one-step methods based on the Adomian and the modified decomposition methods
A Newton Method for Linear Programming
یک روش نیوتن برای برنامه ریزی خطی
Conjugate gradient methods using quasi-Newton updates with inexact line searches

Skip Navigation Links