مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 6)

Size Effect of Nanoparticle Diffusion in a Polymer Melt pdf
اثر اندازه پخش نانوذره بر یک ماده مذاب پلیمری word
Adsorption of cobalt ions from waste water on activated Saudi clays pdf
جذب یون‌های کبالت از فاضلاب بر روی خاک‌های رس فعال‌شده عربستان سعودی word
How to make interlocked nanocarbons pdf
نحوه تهیه نانوکربن های همبند word
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell pdf
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری word
ZnCl2/Urea as a Deep Eutectic Solvent for the Preparation of Bis(indolyl)methanes Under Ultrasonic Conditions pdf
Synthesis of Silver Nanoparticles Using Silybum Marianum Seed Extract pdf
سنتز نانوذرات نقره با استفاده از دانه استخراج شده Silybum Marianum word
The 2 1Ag state of isolated cis,trans-1,3,5,7-octatetraene: Two-color resonance enhanced two-photon pdf
حالت 1Ag 2 سیس و ترانس-7،5،3،1-اکتا تترا ان: رشد میزان مطالعات یونیزاسیون دو فوتون بوسیله رزونانس دو رنگ word
A novel approach for fuel cell parameter estimation using simple Genetic Algorithm pdf
رویکرد نوین برای تخمین پارامتر پیل سوختی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ساده word
Kinetics and isotherm studies of methylene blue adsorption onto polyaniline nanotubes base/silica composite pdf
Sol-Gel Preparation of Nanoscale TiO2/SiO2 Composite for Eliminating of Con Red Azo Dye pdf
تولید نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 از طریق روش سُل- ژل برای حذف رنگینة Congo Red Azo word
Synthesis and characterization of Cu2Se prepared by hydrothermal co-reduction pdf
سنتز و توصیف Cu2Se بدست آمده از طریق کاهش گرمایی word
Degradation of acid red 97 dye in aqueous medium using wet oxidation and electro-Fenton techniques pdf
An analytical equation of state for ammonia at high temperatures and high pressures pdf
یک معادله حالت تحلیلی برای محلول آمونیاک در دماها و فشار های بالا word
Preparation and properties of magnetic Fe3O4–chitosan nanoparticles pdf
تهیه نانو ذرات کیتوسان – Fe3O4 مغناطیسی و بررسی خصوصیات آن word
Alginate/chitosan nanoparticles for encapsulation and controlled release of vitamin B2 pdf
نانوذرات آلژینات / کیتوزان برای کپسوله‌کردن و کنترل ویتامین B2 word
Aqueous synthesis of finely divided pyrite particles pdf
سنتز ذرات پیریت ریز و کاملاً یکنواخت در محلول آبی word
Synthesis of hexagonal CoFe2O4/ZnO nanoparticles and their electromagnetic properties pdf
سنتز نانوذرات شش وجهی CoFe2O4/ZnO و خواص الکترومغناطیسی آن ها word
Phytosynthesis of silver nanoparticles by Cissus quadrangularis: influence of physicochemical factors pdf
فیتوسنتز نانوذرات نقره توسط Cissus quadrangularis : تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی word
Chocolate yield stress as measured by oscillatory rheology pdf
اندازه گيري تنش تسليم شکلات با استفاده از رئولوژي نوساني word
N-Heterocyclic carbene metal complexes in medicinal chemistry pdf
کمپلکس های فلزی N-هتروسیکل کاربن در شیمی داروئی word
Optimization of the water-based road-marking paint by experimental design, mixture method pdf
بهینه سازی رنگ ترافیکی پایه آب با طراحی آزمایش ها به روش مختلط word
Evaluation of nanocomposite packaging containing Ag and ZnO on shelf life of fresh orange juice pdf
ارزیابی اثر بسته بندی نانوکامپوزیتی حاوه نقره و اکسید روی بر عمر نگهداری آب پرتقال تازه word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید