مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 13)

Preparation and Properties of PVC/ELNR-30 Blends pdf
آماده سازی و خواص مخلوط pvc/ELNR-30 word
Effect of Various Additives on the Physical Properties of Polyvinylchloride Resin pdf
اثر افزودنی های مختلف بر خواص فیزیکی رزین پلی وینیل کلراید word
The Philosophy of Chemistry as a New Resource for Chemistry Education pdf
فلسفه‌ی شیمی به منزله‌ی منبعی جدید برای آموزش شیمی word
Industrial enzyme applications Ole Kirk, Torben Vedel Borchert and Claus Crone Fuglsang pdf
کاربردهای آنزیم صنعتی Ole Kirk, Torben Vedel Borchert and Claus Crone Fuglsang word
Synthesis and oxidation behavior of chromium silicide (Cr3Si) nanorods pdf
سنتز و رفتار اكسيداسيون نانو ميله ها ي سيليسيد كرم (Cr3Si) word
Fast removal of phenol from industrial waste water by CTAB coated IONPs and determination of phenol by internal standard GC FID pdf
Food packaging based on polymer nanomaterials pdf
بسته بندی غذایی بر پایه نانومواد پلیمری word
Calculation of relaxation spectra from mechanical spectra in MATLAB pdf
محاسبه طیف آسایش از طیف مکانیکی در MATLAB word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید