مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 6)

Reconciling Marketing with Political Science: Theories of Political Marketing pdf
تطبیق بازاریابی با علوم سیاسی: نظریه های بازاریابی سیاسی word
Multiobjective project portfolio selection with fuzzy constraints pdf
حل مساله چندهدفه انتخاب پورتفولیوی پروژه با استفاده از قیود فازی word
A Comparative Study on International Marketing Mix in China and India: The Case of McDonald's pdf
بررسی تطبیقی آمیخته بازاریابی بین المللی در چین و هند : مطالعه موردی مک دونالد word
Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology? pdf
تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات word
Improving corporate social responsibility in a supply chain through a new revenue sharing contract pdf
بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت در زنجیره تامین از طریق معاهده تسهیم درآمدهای جدید word
Electronics: A case study of economic value added in target costing pdf
گروه الکترونیکس: ارزش افزوده اقتصادی در هزینه گذاری هدف word
Application of TQM to road races: Study on the sports involvement and willingness to re-participate pdf
بکارگیری TQM برای مسابقات دوی جاده ای: مطالعه ای بر درگیری ورزشی و اشتیاق برای مشارکت مجدد word
A queuing model on supply chain with the form postponement strategy pdf
مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم word
Determinants of Technological Capability of Firms in a Developing Country pdf
عوامل موثر بر قابلیت فناورانه شرکت ها در کشور های در حال توسعه word
The Effects of Religion on Consumer Behavior: A Conceptual Framework and Research Agenda pdf
تاثیر مذهب بر رفتار مصرف کننده: چارچوب مفهومی و دستور العمل تحقیقی word
The effect of brand satisfaction, trust and brand commitment on loyalty and repurchase intentions pdf
تاثیر رضایت برند، اعتماد و تعهد برند بر وفاداری و نیت خرید مجدد word
The influence of motivations and other factors on the results of implementing ISO 9001 standards pdf
The management model for human-resource outsourcing among service companies pdf
مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی در میان شرکت های خدماتی word
Banking Deregulation and Corporate Tax Avoidance pdf
مقررات زدایی بانک ها و اجتناب از مالیات شرکتی word
Review of Data Mining Techniques for Churn Prediction in Telecom pdf
مروری بر داده کاوی برای پیش بینی ریزش در مخابرات word
Electronic service quality of Facebook social commerce and collaborative learning pdf
فیس بوک(تجارت اجتماعی) و فهم مشترک موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی word
Advertising Effectiveness in Social Networking Sites: Social Ties, Expertise, and Product Type pdf
کارایی تبلیغات در سایت های شبکه اجتماعی: پیوندهای اجتماعی، تخصص، و نوع محصول word
Assessment of Military Force Staff's Readiness for Total Quality Management (TQM) Approval in Tehran Province pdf
ارزیابی آمادگی کارکنان نیروی انتظامی به منظور تایید مدیریت کیفیت جامع (TQM) در استان تهران word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید