مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 8)

Close-loop or open hierarchical structures in green supply chain management under uncertainty pdf
ساختارهای حلقه بسته و باز در مدیریت زنجیره تامین سبز تحت (شرایط) عدم اطمینان word
Investigating Effectiveness of Quality Management Systems pdf
بررسی اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت word
Aligning marketing strategies throughout the supply chain to enhance performance pdf
هماهنگی استراتژی های بازاریابی در سراسر زنجیره عرضه به منظور ارتقاءعملکرد word
هماهنگي زنجيره تأمين با استفاده از قراردادهاي سهيم در درآمد وابسته به سود word
Quality management effectiveness in Asia: The influence of culture pdf
اثربخشی مدیریت کیفیت در آسیا: تأثیر فرهنگ word
A fuzzy linguistic computing approach to supplier evaluation pdf
یک رویکرد محاسبه کننده‌ی فازی زبانی در ارزیابی تأمین کننده word
Analyzing Reward Management Framework with Multi Criteria Decision Making Methods pdf
آنالیز چارچوب مدیریت پاداش دهی با روشهای تصمیم گیری چند معیاره word
Combined MCDM techniques for exploring stock selection based on Gordon model pdf
تكنيك‌هاي MCDM تركيب شده براي بررسي انتخاب سهام بر اساس مدل گوردون word
The influence of business strategy on project portfolio management and its success — A conceptual framework pdf
تاثیر استراتژی کسب و کار در مدیریت دارایی پروژه و موفقیت آن-چهارچوب مفهومی word
Order acceptance and scheduling problems in two-machine flow shops: New mixed integer programming formulations pdf
مسائل پذیرش سفارش و زمانبندی در flow shop دو ماشینه: فرمولاسیون جدید در برنامه‌نویسیِ اعداد صحیح مختلط word
Effects of balanced scorecard on performance of firms in the service sector pdf
اثرات کارت امتیازدهی متعادل بر عملکرد شرکت های بخش خدمات word
A game theory formulation of decision making under conditions of uncertainty and risk pdf
فرمولبندی تئوری بازیها و رقابت های تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری word
ارزیابی پتانسیل رشد شعبه بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها word
Strategic management of the new product development process pdf
مدیریت استراتریک فرآیند توسعه محصول جدید word
Problem Solving Management Using Six Sigma Tools & Techniques pdf
مدیریت حل مسئله با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های شش سیگما word
The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation pdf
نقش رهبری دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش word
A flexible MILP model for multiple-shift workforce planning under annualized hours pdf
مدل PLIM انعطاف پذیر برای تغییر چندگانه برنامه ریزی نیروی کار تحت ساعات سالانه word
CLOUD-BASED SOLUTIONS FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: A POST-ADOPTION STUDY pdf
راه حل های مبتنی بر ابر برای مدیریت زنجیره تامین: مطالعه پس از اتخاذ word
Multi-period portfolio optimization for asset–liability management with bankrupt control pdf
Local decision making and decision fusion in hierarchical levels pdf
تصمیم گیری محلی و ادغام تصمیم گیری در سطوح سلسله مراتبی word
The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment pdf
اثرات سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه بر تصمیم گیری در یک محیط چند پروژه ای word
Service benchmarking for the co-creation of service ecosystem pdf
معیار ارزیابی خدمات برای خلق مشترک یک اکوسیستم خدماتی word
Outsourcing effects on firms' operational performance: An empirical study pdf
اثرات برونسپاري بر روي عملكرد مؤثر موسسات تجاري word
Fuzzy Topological Spaces pdf
فضاهای توپولوژیکی فازی word
An Improved Load Balancing Algorithm of Multi-TPM pdf
الگوریتم توازن بارگذاری بهبودیافته برای ماژول پلتفرم قابل اطمينان چندگانه word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید