مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 3)

Performance Analysis of a Flexible Manufacturing System (FMS) pdf
تحلیل عملکرد یک سیستم تولیدی انعطاف پذیر(FMS) word
Strategic cost management and performance: The case of environmental costs pdf
مدیریت هزینه استراتژیک و عملکرد: مورد مربوط به هزینه های زیست محیطی word
Entropy on intuitionistic fuzzy soft sets and on interval-valued fuzzy soft sets pdf
انتروپي مجموعه‌هاي نرم فازي شهودي و مجموعه‌هاي نرم فازي فاصله ارزش‌گذاري شده word
Relationship between management information systems and corporate performance pdf
رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت word
On the performance of priority rules for the stochastic resource constrained multi-project scheduling problem pdf
در مورد عملکرد قوانین اولویت برای مسئله زمان‌بندی چندپروژهای تحت محدودیت منابع تصادفی word
Towards a prioritization of needs to support decision making in organizational change processes pdf
پیش به سوی اولویت بندی نیاز ها برای پشتیبانی از تصمیم گیری در فرآیند تغییر سازمانی word
Multiobjective project portfolio selection with fuzzy constraints pdf
حل مساله چندهدفه انتخاب پورتفولیوی پروژه با استفاده از قیود فازی word
Improving corporate social responsibility in a supply chain through a new revenue sharing contract pdf
بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت در زنجیره تامین از طریق معاهده تسهیم درآمدهای جدید word
A queuing model on supply chain with the form postponement strategy pdf
مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم word
The influence of motivations and other factors on the results of implementing ISO 9001 standards pdf
Innovative costing system framework in industrial product-service system environment pdf
چارچوب سیستم هزینه یابی نو آورانه در سیستم صنایع خدماتی-تولیدی word
An empirical comparison of MRPII and Demand-Driven MRP pdf
یک مقایسه‌ی تجربی MRPII و MRI تقاضا-محور word
A framework for safety automation of safety-critical systems operations pdf
چــارچــوبــی بـرای اتـومـاسیـون ایمنـی عملکـرد سیستـم هـای ایمنـی بحـرانـی word
Assessment of Military Force Staff's Readiness for Total Quality Management (TQM) Approval in Tehran Province pdf
ارزیابی آمادگی کارکنان نیروی انتظامی به منظور تایید مدیریت کیفیت جامع (TQM) در استان تهران word
Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery pdf
جستجوی همسایگی متغیر ابتکاری به منظور مسیریابی کالا در تحویل سوخت word
Towards improving construction labor productivity and projects’ performance pdf
نگرشی به بهبود بهره وری نیروی کار ساختمان سازی و عملکرد پروژه word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید