مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 1)

A simplified dynamic model of six-phase electrically excited synchronous wind generators pdf
یک مدل دینامیکی ساده از ژنراتورهای سنکرون بادی تحریک الکتریکی شش فاز word
Variable Structure Control for Three-Phase LCL-Filtered Inverters using a Reduced Converter Model pdf
Game-theoretic analysis of market-based operation mechanism for demand response resources pdf
تجزیه و تحلیل نظری بازی مکانیسم عملکرد مبتنی بر بازار برای منابع پاسخ به تقاضا word
Comparison of DC link current and stator phase current in inverter switching faults detection of PMSM drives in HEVs pdf
Optimal Design of Electricity Plans for Active Demand Response of Power Demand Side pdf
طراحی بهینه طرح های برق جهت پاسخگویی فعال به تقاضا در سمت تقاضای توان word
Constant Power Control of DFIG Wind Turbines With Supercapacitor Energy Storage pdf
کنترل توان ثابت توربین های بادی DFIG با ذخیره ساز انرژی ابرخازن word
REFLEX: An Adapted Production Simulation Methodology for Flexible Capacity Planning pdf
رفلکس: یک روش شبیه سازی تولید تطبیقی برای برنامه ریزی ظرفیت انعطاف پذیری word
Analysis and prediction of vulnerability in smart power transmission system: A geometrical approach pdf
تجزیه و تحلیل و پیش بینی آسیب پذیری در سیستم انتقال توان هوشمند: رویکرد هندسی word
Smart Grid: Assessment of the past and present in developed and developing countries pdf
شبکه هوشمند: ارزیابی گذشته و حال شبکه هوشمند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه word
A novel scheme for current-only directional overcurrent relay pdf
یک طرح جدید برای رله جهتی اضافه جریان فقط حساس به جریان word
Operation and Control of a DC-Grid Offshore Wind Farm Under DC Transmission System Faults pdf
بهره¬برداری و کنترل یک مزرعه بادی دور از ساحلی شبکه DC تحت خطاهای سیستم انتقال DC word
An improved control method for unified power quality conditioner with unbalanced load pdf
یک روش کنترل بهبود یافته برای بهساز یکپارچه کیفیت توان با بار نا متعادل word
Low lattice thermal conductivity of stanene pdf
هدایت گرمایی شبکه‌ای پایین در استانن word
Impact of renewable generation on voltage control in distribution systems pdf
تاثیر تولید انرژی منابع تجدیدپذیر بر کنترل ولتاژ در سیستم های توزیع word
Towards a Self-Healing Electric Grid With Superconducting Fault Current Controllers pdf
درآمدی بر یک شبکه برق خود ترمیم با کنترل کننده های جریان خطای ابر رسانا word
Optimization of CNFET Parameters for High Performance Digital Circuits pdf
بهینه‌سازی پارامترهای CNFET برای مدارهای دیجیتالی پیشرفته word
Flexible gas sensor array with an embedded heater based on metal decorated carbon nanofibres pdf
Improvement of guidance law for simultaneous attack pdf
بهبود قانون هدایت موشک برای حمله همزمان word
Adaptive neuro-fuzzy fusion of sensor data pdf
ترکیب عصبی-فازی تطبیقی داده‌های حسگر word
Myocardium segmentation using a priori knowledge of shape and a spatial relation pdf
ناحیه بندی ماهیچه قلب با استفاده از یک دانش پیشین در مورد شکل و رابطه مکانی word
Role of green fluorescent proteins and their variants in development of FRET-based sensors pdf
"نقش پروتئین های فلوئورسنت سبز و مشتقات آن ها در گسترش حسگرهای مبتنی بر FRET" word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید