مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 9)

Treatment of Soft Soil with Nano-Magnesium Oxide pdf
عمل آوری از اکسید نانو منزیم در خاک نرم word
Influence of stress path on tunnel excavation response – Numerical tool selection and modeling strategy pdf
اثر مسیر تنش بر انتخاب ابزار عددی-پاسخ حفر تونل و استراتژی مدل سازی word
Compression tests of longitudinally stiffened plates undergoing distortional buckling pdf
آزمايشات فشرده سازی صفحات طولی سخت شده تحت کمانش پيچشي محلي word
On the Effect of Triaxial State of Stress on Ductility Using Nonlinear CDM Model pdf
درباره اثر حالت سه محوره تنش بر روی شکل پذیری با استفاده از مدل غیر خطی CDM word
Flexural modelling of steel fibre-reinforced concrete beams with and without steel bars pdf
مدل سازی خمشی تیرهای بتنی تقویت شده با الیاف فولادی با و بدون آرماتورهای فولادی word
The Seismic Behavior of Urban Tunnels in Soft Saturated Soils pdf
رفتار لرزه ای تونل های شهری در خاکهای نرم اشباع word
Effect of weld details on the ductility of steel column baseplate connections pdf
اثر جزئیات جوش بر روی شکل پذیری اتصالات صفحه ستون- ستون فولادی word
A Review of Stabilization of Soils by using Nanomaterials pdf
مروری بر تثبیت خاک با استفاده از نانومتریال ها word
Fire Safety Design for Tall Buildings pdf
طراحی ایمن در برابر آتش سوزی برای ساختمان های بلند word
Strategic management tools in projects case construction project pdf
ابزارمدیریت استراتژیک در پروژه ساختمان سازی موردی پروژه ها word
Pseudo-dynamic active force and pressure behind battered retaining wall supporting inclined backfill pdf
نیروی فعال شبه دینامیکی و فشار پشت دیوار حائل خمیده ای که خاکریز مایل را تقویت می کند word
Sustainable steel construction pdf
ساختمان فولادی پایدار word
Properties of concrete prepared with waste tyre rubber particles of uniform and varying sizes pdf
خصوصیات بتن حاوی خرده لاستیک زائد با اندازه های یکنواخت و متفاوت word
A proposal for the classification of structural systems of tall buildings pdf
پیشنهادی برای طبقه بندی سامانه های ساختاری سازه های بلند word
Simplifi ed dynamic analysis of eccentric buildings with a setback. 1: the effect of mass irregularity pdf
آنالیز دینامیک ساده سازی شده ساختمان های خارج از محور با عقب نشینی. 1: اثر به هم ریختگی جرمی word
Self-healing of Engineered Cementitious Composites in the Natural Environment pdf
خود ترمیم شوندگی کامپوزیت های سیمانی مهندسی در محیط طبیعی word
Assessment of pipeline stability in the Gulf of Mexico during hurricanes using dynamic analysis pdf
ارزیابی پایداری خط لوله در خلیج مکزیک در طوفان ها با استفاده از تحلیل دینامیکی word
The Effect of Elevated Temperature on the Bond between High Modulus CFRP Sheet and Steel pdf
اثر بالا بردن درجه ی حرارت بر روی اتصال بین ورق CFRP ضریب بالا و فولاد word
Irregular steel building structures subjected to blast loading pdf
سازه‏ های ساختمانی فولادی نامنظم تحت باردهی انفجاری word
A hybrid swarm intelligence based particle-bee algorithm for construction site layout optimization pdf
Structural damage detection based on imperfect static responses by means of pattern search algorithm pdf
تشخیص آسیب ساختاری مبتنی بر پاسخ های استاتیکی ناکامل با استفاده از الگوریتم جستجوی الگو word
Using systems dynamics to better understand change and rework in construction project management systems pdf
استفاده از پویایی سیستم ها برای درک بهتر تغییر و بازنگری در سیستم های مدیریت پروژه ساخت و ساز word
STABILITY PLATE WITH LONGITUDINAL CONSTRUCTIVE DISCONTINUITY pdf
ورقه پایدارکننده با ناپیوستگی های طولی و سازنده word
Performance of steel mesh reinforced elastomeric isolation bearing: Experimental study pdf
عملکرد تکیه گاه ایزوله کشسان که به وسیله فولاد مشبک تقویت شده است: مطالعه تجربی word
Effect of soil–structure interaction on the reliability of reinforced concrete bridges pdf
اثر اندرکنش خاک و سازه بر قابلیت اطمینان پل های بتنی مسلح word
Behavior of cement-stabilized fiber-reinforced pond ash, rice husk ash-soil mixtures pdf
رفتار مخلوط خاکستر حوضچه، خاکستر پوسته برنج و خاک تقویت شده با الیاف و تثبیت شده با سیمان word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید