مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 9)

Slope seismic stability analysis on kinematical element method and its application pdf
تجزیه و تحلیل پایداری لرزه ای ترانشه (شیب) به روش المان جنبشی وکاربرد آن word
Reducing the seismic damage of reinforced concrete frames using FRP confinement pdf
کاهش آسیب زلزله در قاب های بتن آرمه با بهره گیری از محصورکنندگی FRP word
Performance-based optimization of nonlinear structures subject to stochastic dynamic loading pdf
بهینه سازی مبتنی بر عملکرد سازه های غیرخطی تحت بارگذاری دینامیکی تصادفی word
Reliability Analysis of Tubular Joints of Offshore Platforms in Malaysia pdf
تحلیل قابلیت اعتماد اتصالات لوله ای سکوهای دور از ساحل در مالزی word
Contractor selection in MCDM context using fuzzy AHP pdf
انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP word
تاثیر شکل سطح مقطع عمودی شالوده بر نشست و ظرفیت باربری خاک word
The Effect of Surface Roughness on Discharge Coefficient and Cavitations of Ogee Spillways Using Physical Models pdf
Vibration Analysis of Shallow Spherical Domes with Non-Uniform Thickness pdf
تجزیه و تحلیل ارتعاشات گنبدی کروی شکل کم عمق با ضخامت غیر یکنواخت word
New approach for shrinkage prediction of high-strength lightweight aggregate concrete pdf
یک روش جدید برای پیش بینی انقباض بتن حاوی مصالح سبک وزن با استحکام بالا word
Undrained cyclic behavior of bentonite–sand mixtures and factors affecting it pdf
رفتار سیکلی مخلوط ماسه-بنتونیت و عوامل تاثیر گذار بر روی آن word
مطالعه تجربی و انالیز اجزای محدود رفتار هیسترتیک فریم های فولادی نیمه صلب اتصال ورقه ای word
Natural periods of steel plate shear wall systems pdf
دوره های طبیعی سیستم دیوار برشی صفحات فولادی word
Assessment of the performance of steel fibre reinforced self-compacting concrete in elevated slabs pdf
ارزیابی عملکرد بتن خود متراکم مسلح شده با الیاف فولادی در دال های مرتفع word
Numerical modeling of post-flood water flow in pavement structures pdf
مدلسازی عددی حرکت جریان آب ناشی از سیل بر روی روسازی word
تأثیر نانو آهک بر آبپوشی، مقاومت مکانیکی، و جمع شدگی خودبخودی بتن فوق العاده کارآمد word
Railways Track Characterization Using Ground Penetrating Radar pdf
مشخصات مسیر راه آهن با استفاده از رادار نافذ زمین word
Light Steel-frame Walls: Thermal Insulation Performances and Thermal Bridges pdf
دیوارهای قاب فولادی سبک: عملکردها و پلهای حرارتی عایق سازی حرارتی word
ISST : In-Situ Shear Test for Soil Investigations pdf
ISST: آزمایش برش برجا برای شناسایی خاک word
An improved semi-circular bend specimen for investigating mixed mode brittle fracture pdf
یک نمونه خمش شبه دایروی اصلاح شده‌ برای بررسی شکست ترد مود ترکیبی word
Extended FEM modelling of crack propagation using the semi-circular bending test pdf
مدلسازی FEM گسترده انتشار ترک خوردگی با استفاده از آزمون خمش نیم دایره ای word
خصوصیات غیر خطی میدان های موج تولید شده توسط نوسان ساز و کاربردشان در آشکارسازی هیدروکربن word
Occupational stress and job demand, control and support factors among construction project consultants pdf
استرس شغلی و تقاضای شغل، عوامل کنترلی و حمایتی در میان مشاورین پروژه های ساخت و ساز word
Seismic behavior of double steel plate–HSC composite walls pdf
رفتار لرزه ای دیوارهای کامپوزیت HSC با ورق فولادی دو جداره word
Behavioral characteristics of code designed steel plate shear wall systems pdf
خصوصیات رفتاری سیستم های دیوار برشی فولادی بر مبنای آیین نامه طراحی word
Progressive Collapse of Steel Frames pdf
فروریزش پیش رونده در قاب های فولادی word
Initial stiffness evaluation of reverse channel connections in tension and compression pdf
ارزیابی سختی اولیهِ اتصالات ناودانیِ معکوس تحت کشش و فشار word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید