مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ آب

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ آب به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ آب نمایید.

Flash Flood Hazard Mapping Using Satellite Images and GIS Tools: A case study of Najran City, Kingdom of Saudi Arabia
پهنه بندی خطر تند سیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ابزارGIS : مطالعه موردی در شهر نجران عربستان سعودی
Spatial analysis of land subsidence induced by groundwater withdrawal
آنالیز مکانی فرونشست زمین ناشی از خروج آب های زیرزمینی
The impact of exceptional events on erosion, bedload transport and channel stability in a step-pool channel
اثر حوادث استثنایی بر فرسایش، انتقال بار بستر و پایداری کانال در یک کانال آبگیر پلکانی
تعیین اتلاف انتقالی آب در سیستم آبیاری تنظیمی احمدلی در حوضه گدیز سفلی، ترکیه
Effects of artificial hypolimnetic oxygenation in a shallow lake. Part 2: Numerical modelling
اثرات اکسیژن رسانی هایپولیمنتیک (سرد) مصنوعی در یک دریاچه کم عمق. قسمت 2: مدل سازی عددی
Evaluation of reservoir sedimentation using data driven techniques
بررسی رسوب گذاری مخزن با استفاده از تکنیک های داده محور
پهنه بندی قابلیت سیل خیزی با استفاده از نسبت فراوانی و مدلهای شواهد وزنی در استان گلستان، ایران
Amazon flood wave hydraulics
هیدرولیک موج سیلابی آمازون
The Influence of Clay Zones on Land Subsidence from Groundwater Pumping
اثر محدوده های رسی بر فرونشست زمین ناشی از پمپاژ آب های زیرزمینی
Irrigation control system using distributed embedded system
سیستم کنترل آبیاری با استفاده از سیستم های جاسازی شده گسترده
شبیه سازی فرونشست زمین با استفاده از روش اجزاء محدود: مطالعه ی موردی دشت رفسنجان
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب
A Comparison of Extreme Rainfall Depths from Tropical and Nontropical Storms
مقایسه عمق بارش حدی از طوفان های گرمسیری و غیر گرمسیری
Development of a framework to implement a recycling program in an elementary school
توسعه چارچوبی جهت اجرای یک برنامه بازیافتی در یک مدرسه ابتدایی
Reducing Swelling Pressure on the Freezing Method of Ground Treatment by Drilling and Coring Measures for Tunnelling Works
کاهش فشار در اثر ازدیاد حجم (تورم) بر روی روش انجماد رفتار زمین با سنجش های مته کاری و نمونه گیری برای کارهای تونل سازی
Numerical Investigation of Three-dimensional Flow around a Free-Spanned Pipeline
بررسي عددي جريان سه بعدي پيرامون يك خط لوله با دهانه آزاد
Comparative life cycle assessment of water treatment plants
ارزیابی تطبیقی چرخه زیست محیطی تصفیه خانه های آب
Reducing water losses from channels using linings: Costs and benefits in Pakistan
کاهش تلفات آب از نهرها با استفاده ها: هزینه ها و درآمدها در پاکستاناز پوشش
Performance of Concrete Containing Rice Husk Ash in Lining of Open Channel
عملکرد بتن حاوی خاکستر سبوس برنج در پوشش کانال های باز
Improving urban wastewater management through an auction-based management of discharges
بهبود مدیریت فاضلاب شهری از طریق مدیریت مبتنی بر مزایده تخلیه ها
Dynamic properties and liquefaction resistance of two soil materials in an earthfill dam—Laboratory test results
مشخصه های دینامیک و مقاومت گدازش دو ماده خاکی در یک سد خاکی – نتایج تست آزمایشگاه
A comment on the use of flushing time, residence time, and age as transport time scales
پیشنهادی برای استفاده از زمان بازچرخش، زمان اقامت و عمر به صورت مقیاس های زمانی انتقال
Salt-Water Upconing in an Aquifer Overlain by a Leaky Confining Bed
مخروط شدگی آب شور در یک آبخوان بر روی یک بستر محصور رخنه دار
On the Transformation of Point Rainfall to Areal Rainfall
درباره‌ی تبدیل بارش نقطه‌ای به بارش سطحی
Usefulness of Empirical Equations in Assessing Canal Losses through Seepage in Concrete-Lined Canal
سودمندي معادلات تجربي در ارزيابي تلفات كانال از طريق تراوش در كانال هاي با پوشش بتني

Skip Navigation Links