مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران – نقشه‌برداری

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران – نقشه‌برداری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران – نقشه‌برداری نمایید.

An improved method for edge detection based on interval type-2 fuzzy logic
تشخیص لبه به روش الگوریتم فازی فاصله ای نوع 2
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم
استخراج اتوماتیک اطلاعات تراکم ساختمان های شهری با استفاده از داده های لیدار و متد شئی مبنا
Spatial analysis of land subsidence induced by groundwater withdrawal
آنالیز مکانی فرونشست زمین ناشی از خروج آب های زیرزمینی
A multi-directional ground filtering algorithm for airborne LIDAR
الگوریتم فیلترینگ زمینی چند جهتی برای داده های هوایی LIDAR
Automatic detection of residential buildings using LIDAR data and multispectral imagery
تشخیص اتوماتیک ساختمان های مسکونی به کمک تلفیق داده های LIDAR و تصاویر چندطیفی
Characterizing vertical forest structure using small-footprint airborne LiDAR
مشخص کردن ساختار قائم جنگل با استفاده از داده های لیدار هوایی با فوت پرینت کوتاه
AUTOMATED GENERATION AND UPDATING OF DIGITAL CITY MODELS USING HIGH-RESOLUTION LINE SCANNING SYSTEMS
تولید و بهنگام سازی اتوماتیک مدلهای رقومی شهری با استفاده از سیستم های اسکن خطی با قدرت تفکیک بالا
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی گروه محور برای انتخاب مکان مزرعه بادی در شمال غرب اهایو
InSAR mapping and modelling of an active Iranian salt extrusion
مدلسازی و نقشه برداری InSAR از یک برون رانی فعال نمک در ایران
The use of the GIS into the Forest Fire prediction. The Simulation Model
استفاده از GIS برای پیش بینی آتش سوزی جنگل . مدل شبیه سازی
Fusion of LiDAR and imagery for estimating forest canopy fuels
تلفیق ليدار و تصاویر اپتيکي برای برآورد سوخت تاج پوشش جنگل
استفاده از داده SAR برای مانیتورینگ محصول برنج(مورد مطالعه:دلتای رودخانه mekon در ویتنام)
The Influence of Clay Zones on Land Subsidence from Groundwater Pumping
اثر محدوده های رسی بر فرونشست زمین ناشی از پمپاژ آب های زیرزمینی
Footing Under Static Loading: Land Subsidence
پی سطحی تحت بارگذاری استاتیک: فرونشست زمین
Monitoring of Rice Field using SAR Data and Optical Data
مانیتورینگ شالیزار برنج با استفاده از داده های SAR و داده های اپتیک
شبیه سازی فرونشست زمین با استفاده از روش اجزاء محدود: مطالعه ی موردی دشت رفسنجان
Wall-to-wall tree type classification using airborne lidar data and CIR images
طبقه بندی کامل نوع درخت با استفاده از داده های lidar هوابُرد و تصاویر CIR
آنالیز طیف فرکانس پایین غیرفعال: کشف یک زمینه جدید در ژئوفیزیک
FEASIBILITY AND ACCURACY OF MODIS 250M IMAGERY FOR FOREST DISTURBANCE MONITORING
قابلیت و صحت تصاویر 250 متری MODIS برای پایش آشفتگی جنگل
Corner detection based on modified Hough transform
آشکارسازی گوشه بر اساس ترانسفورماسیون هاف تعدیل شده
Single tree detection in very high resolution remote sensing data
آشکارسازی درخت در داده های سنجش از دور با قدرت تفکیک مکانی بالا
یک روش محاسباتی جدید برای ساخت TIN با استفاده از داده های لیدار
Monitoring urban growth and land use change detection with GIS and remote sensing techniques in Daqahlia governorate Egypt
Threshold-free object and ground point separation in LIDAR data
تفکیک نقاط زمینی و اشیاء با حد آستانه آزاد در داده های لیدار
نقشه برداری میکرولرزه هیدروکربن روی یک میدان گازی: شناسایی ویژگی های لرزه ای
Hyperspectral image classification using discontinuity adaptive class-relative nonlocal means and energy fusion strategy
طبقه بندی تصویر ابرطیفی با استفاده از ابزارهای غیرمحلی کلاس نسبی تطبیقی گسسته و استراتژی تلفیق انرژی
Sedimentation Study of Hirakud Reservoir through Remote Sensing Techniques
بررسی رسوبگذاری ذخیره گاه هیراکود از طریق تکنیک های سنجش از دور
SEA in local land use planning — first experience in the Alpine States
SEA در آمایش سرزمین محلی – اولین تجربه در ایالتهای آلپی
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA
سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات زمینی به عنوان ابزارهایی برای توسعه پایدار توسط آمایش سرزمین یکپارچه درچین

Skip Navigation Links