مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران – نقشه‌برداری

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران – نقشه‌برداری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران – نقشه‌برداری نمایید.

Flash Flood Hazard Mapping Using Satellite Images and GIS Tools: A case study of Najran City, Kingdom of Saudi Arabia
پهنه بندی خطر تند سیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ابزارGIS : مطالعه موردی در شهر نجران عربستان سعودی
Spatial analysis of land subsidence induced by groundwater withdrawal
آنالیز مکانی فرونشست زمین ناشی از خروج آب های زیرزمینی
رویکرد تناسب اراضی برای برنامه ریزی پایدار مرکبات با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه و GIS
Characterizing vertical forest structure using small-footprint airborne LiDAR
مشخص کردن ساختار قائم جنگل با استفاده از داده های لیدار هوایی با فوت پرینت کوتاه
Hyperspectral image classification using discontinuity adaptive class-relative nonlocal means and energy fusion strategy
طبقه بندی تصویر ابرطیفی با استفاده از ابزارهای غیرمحلی کلاس نسبی تطبیقی گسسته و استراتژی تلفیق انرژی
An improved method for edge detection based on interval type-2 fuzzy logic
تشخیص لبه به روش الگوریتم فازی فاصله ای نوع 2
Automatic detection of residential buildings using LIDAR data and multispectral imagery
تشخیص اتوماتیک ساختمان های مسکونی به کمک تلفیق داده های LIDAR و تصاویر چندطیفی
Threshold-free object and ground point separation in LIDAR data
تفکیک نقاط زمینی و اشیاء با حد آستانه آزاد در داده های لیدار
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم
Single tree detection in very high resolution remote sensing data
آشکارسازی درخت در داده های سنجش از دور با قدرت تفکیک مکانی بالا
استخراج اتوماتیک اطلاعات تراکم ساختمان های شهری با استفاده از داده های لیدار و متد شئی مبنا
یک روش محاسباتی جدید برای ساخت TIN با استفاده از داده های لیدار
Adaptive algorithm for large scale dtm interpolation from lidar data for forestry applications in steep forested terrain
الگوریتم تطبیقی برای درونیابی DTM بزرگ مقیاس از داده¬های LiDAR برای کاربردهای جنگلداری در نواحی جنگلی پرشیب
Monitoring urban growth and land use change detection with GIS and remote sensing techniques in Daqahlia governorate Egypt
پهنه بندی قابلیت سیل خیزی با استفاده از نسبت فراوانی و مدلهای شواهد وزنی در استان گلستان، ایران
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی گروه محور برای انتخاب مکان مزرعه بادی در شمال غرب اهایو
AUTOMATED GENERATION AND UPDATING OF DIGITAL CITY MODELS USING HIGH-RESOLUTION LINE SCANNING SYSTEMS
تولید و بهنگام سازی اتوماتیک مدلهای رقومی شهری با استفاده از سیستم های اسکن خطی با قدرت تفکیک بالا
A multi-directional ground filtering algorithm for airborne LIDAR
الگوریتم فیلترینگ زمینی چند جهتی برای داده های هوایی LIDAR
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA
سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات زمینی به عنوان ابزارهایی برای توسعه پایدار توسط آمایش سرزمین یکپارچه درچین
The Influence of Clay Zones on Land Subsidence from Groundwater Pumping
اثر محدوده های رسی بر فرونشست زمین ناشی از پمپاژ آب های زیرزمینی
شبیه سازی فرونشست زمین با استفاده از روش اجزاء محدود: مطالعه ی موردی دشت رفسنجان
The use of the GIS into the Forest Fire prediction. The Simulation Model
استفاده از GIS برای پیش بینی آتش سوزی جنگل . مدل شبیه سازی
InSAR mapping and modelling of an active Iranian salt extrusion
مدلسازی و نقشه برداری InSAR از یک برون رانی فعال نمک در ایران
Fusion of LiDAR and imagery for estimating forest canopy fuels
تلفیق ليدار و تصاویر اپتيکي برای برآورد سوخت تاج پوشش جنگل
Citywide Traffic Volume Estimation Using Trajectory Data
برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری
نقشه برداری میکرولرزه هیدروکربن روی یک میدان گازی: شناسایی ویژگی های لرزه ای
استفاده از داده SAR برای مانیتورینگ محصول برنج(مورد مطالعه:دلتای رودخانه mekon در ویتنام)

Skip Navigation Links