مقالات ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Article Effect of Three Months Pilates Training on Balance and Fall Risk in Older Women
تاثیرسه ماه ورزش پیلاتس برتعادل و خطرسقوط، در زنان مُسن
Effects of walking speed on the step-by-step control of step width
تأثیر سرعت راه رفتن در کنترل گام به گام عرض گام
The Mental Benefits of Physical Fitness
مزایای ذهنی آمادگی جسمانی
The metabolic equivalents of one-mile walking by older adults; implications for health promotion
معادل‌های سوخت و سازی پیاده‌روی یک مایل افراد مسن، مفاهیمی برای ارتقای سلامتی
The Development of Social Interaction of Children with Autism in Inclusive Classrooms
رشد تعامل اجتماعی در کودکان مبتلا به اوتیسم در کلاس های فراگیر
An Overview of Positive Interaction between Exercise and Mental Health
بررسی تعامل مثبت میان ورزش و سلامت ذهنی
Application of TQM to road races: Study on the sports involvement and willingness to re-participate
بکارگیری TQM برای مسابقات دوی جاده ای: مطالعه ای بر درگیری ورزشی و اشتیاق برای مشارکت مجدد
Introducing branded communities in sport for building strong brand relations in social media
معرفی انجمن های برند شده در حوزه ورزش برای ایجاد ارتباطات برندی قوی در محیط های اجتماعی
The explicit and implicit impact of sport sponsorship
تأثیر آشکار و ضمنی حمایت مالی در ورزش
The effects of Pilates on metabolic control and physical performance in adolescents with type 1 diabetes mellitus
اثرات پیلاتس بر کنترل متابولیک و عملکرد فیزیکی در نوجوانان با دیابت ملیتوس نوع 1
Leisure-time physical activity and cardiometabolic risk among children and adolescents
فعالیت بدنی اوقات فراغت و ریسک قلبی در بین کودکان و نوجوانان
The social benefits in sport city planning: a conceptual framework
ارائه یک چارچوب مفهومی برای منافع اجتماعی در طرح ریزی شهر ورزشی
Success and Failure, Fear of Failure, and Coping Responses of Adolescent Academy Football Players
موفقیت و شکست، ترس از شکست، و پاسخ های مدارای بازیکنان فوتبال آکادمی نوجوانان
Acute Effects of Static and Dynamic Stretching on Balance, Agility, Reaction Time and Movement Time
تاثیرات حاد کشش ایستا و پویا بر تعادل، چابکی، زمان عکس‌العمل و زمان حرکت
Epidemiology of athletic knee injuries: A 10-year study
اپیدمیولوژی آسیب‌های زانوی ورزشکاران: یک مطالعه 10 ساله
Anxiety level and decision-making among Norwegian top-class soccer referees
سطح اضطراب و تصمیم گیری در بین داوران فوتبال سطح بالای نروژ
Nutrition in Team Sports
تغذیه در ورزش های تیمی
Lumbar lordosis angle (LLA) and leg strength predict walking ability in elderly males
زاویه لوردوز کمری (LLA) و قدرت پا در پیش بینی توانایی راه رفتن در مردان مسن
The effect of resistance training on thyroid hormones
اثر تمرین مقاومتی بر هورمونهای تیروئید
Defining Pilates exercise: A systematic review
تعریف ورزش پیلاتس: بررسی سیستماتیک
The special features of sport: A critical revisit
خصوصيات ويژه ورزش: يك بررسي مجدد انتقادی
Relational efficacy beliefs and relationship quality within coach–athlete dyads
باورهای کارآمدی نسبت مند و کیفیت ارتباط دو طرفه مربی-ورزشکار

Skip Navigation Links