مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 3)

Antioxidant and Ecofriendly Ovicidal Activity of Medicinal plants Against Some Common Plant Pests pdf
اثر آنتی اکسیدانی و تخم کشی گیاهان دارویی بر بعضی آفات گیاهی word
The cellular and molecular biology of conifer embryogenesis pdf
زیست شناسی سلولی و مولکولی امبریوژنز در کاج word
A Note on The Examination of Morphometric Differentiation Among Fish Populations: The Truss System pdf
نکاتی در مورد تمایز مورفولوژیک در میان جمعیت های ماهی: سیستم تراس word
A classification system for seed dormancy pdf
سیستم طبقه‌بندی برای خواب بذر (دانه) word
Micro propagation of banana (Musa sp.) cv. Agnishwar by In vitro shoot tip culture pdf
میکروپراکنی موز Musa sp.) cv. Agnishwar ) با کشت آزمایشگاهی نوک شاخه word
پتانسیل آللوپاتیکی سویا برروی جوانه زنی و رشد گونه های علف های هرز word
Aculeatin, a coumarin derived from Toddalia asiatica (L.) Lam., enhances differentiation and lipolysis of 3T3-L1 adipocytes pdf
Aculeatin، کومارین مشتق از Toddialia asitica (L.) Lam.، و بهبود تفکیک و لیپولیز آدیپوسیت های 3T3-L1 word
Lysosome: regulator of lipid degradation pathways pdf
لیزوزوم: تنظیم کننده مسیرهای تخریب لیپید word
Effects of different cytokinins on chlorophyll retention in the moss Bryum argenteum pdf
اثر سیتوکینین های مختلف بر ماندگاری کلروفیل در خزه Bryum argenteum word
ABA signaling in stress-response and seed development pdf
پیام رسانی ABA در پاسخ به تنش و تکوین دانه word
Organ printing: from bioprinter to organ biofabrication line pdf
بافت و طرح ارگان: از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان word
Is climate change affecting the population dynamics of the endangered Pacific loggerhead sea turtle? pdf
Hormone Signaling Pathways in Plants: The Role of Jasmonic Acid in Plant Cell Signaling pdf
مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان: نقش اسید Jasmonic در سیگنالدهی سلول گیاهی word
Lysosomal degradation of membrane lipids pdf
تخریب لیزوزومی لیپیدهای غشایی word
Directing human embryonic stem cells to generate vascular progenitor cells pdf
هدایت سلول های بنیادی جنینی انسانی برای تولید پیش سازهای عروقی word
Production of amylase by fungi isolated from legume seeds collectedin Almadinah Almunawwarah, Saudi Arabia pdf
Allelopathy: physiological and Sustainable Agriculture Important Aspects pdf
آللوپاتی: جنبه ها ی مهم و فیزیولوژیکی در کشاورزی پایدار word
Production and Applications of Artificial seeds: A Review pdf
تولید و کاربردهای دانه های مصنوعی: یک مرور کلی word
The Arabidopsis thaliana salt tolerance gene SOS1 encodes a putative Na1yH1 antiporter pdf
ژن مقاوم به نمک آرابیدوبسیس تالیانا، (SOS1)، یک آنتی پورتر Na+/H+ ر ا کد می کند word
Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction: mechanisms of oxygensensing pdf
انقباض هیپوکسیک ریوی: مکانیسم های سنجش اکسیژن word
The evolutionary origin of orphan genes pdf
منشأ تکاملی ژن های بی خانمان word
A quick overview on some aspects of endocrinological and therapeutic effects of Berberis vulgaris L pdf
مروری بر تعدادی از جنبه های اندوکرینی و اثرات درمانی گیاه زرشک word
Current Trends in Plant and Animal Population Monitoring pdf
رویکردهای کنونی در پایش جمعیت گیاهان و حیوانات word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید