مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 2)

Introduction to Animal Cell Culture pdf
مقدمه ای بر کشت سلول حیوانی word
THE REMOVAL OF HEAVY-METAL IONS BY SEAWEEDS AND THEIR DERIVATIVES pdf
حذف یونهای فلزات سنگین توسط جلبک‌های دریایی و مشتقات آنها word
How purple photosynthetic bacteria harvest solar energy pdf
چگونگی برداشت انرژی نورانی توسط باکتری های ارغوانی فتوسنتزی word
Optimization of photosynthetic light energy utilization by microalgae pdf
بهینه سازی بکارگیری انرژی نور فتوسنتزی توسط ریز جلبک ها word
Antitumor Peptides from Marine Organisms pdf
پپتیدهای ضد توموری ناشی از ارگانیسم های (موجودات زنده ی) دریایی word
Cold resistance in plants: A mystery unresolved pdf
مقاومت به سرما در گياهان: يك راز حل نشده word
Culture and the fertility transition in India pdf
فرهنگ و تحولات مربوط به باروری (زادو ولد) در هند word
Cold Acclimation and Freezing Tolerance in Plants pdf
سازگاري با سرما و تحمل انجماد در گياهان word
Understanding fertilization through intracytoplasmic sperm injection pdf
درک عمل لقاح از طریق تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم word
Cytoskeleton and plant salt stress tolerance pdf
اسکلت سلولی و تحمل تنش شوری گیاهان word
Iron deficiency affects nitrogen metabolism in cucumber (Cucumis sativus L.) plants pdf
تأثیر فقر آهن در متابولیسم نیتروژن گیاهان تیره کدوئیان (خیار Cucumis sativus L.) word
Cyclopia maculata (honeybush tea) stimulates lipolysis in 3T3-L1 adipocytes pdf
Cyclopia macutala (honeybush tea)؛ محرک لیپولیز در آدیپوسیت های 3T3-L1 word
Brassinosteroids Counteract Abscisic Acid in Germination and Growth of Arabidopsis pdf
براسينوستروئيدها اسيد آبسزيك را در جوانه‌زني و رشد آرابيدوپسيس خنثي مي‌كنند word
METABOLITES IN PLANTS AND ITS CLASSIFICATION pdf
متابولیت ها در گیاهان و طبقه بندی آن word
Behavioural and physiological responses of birds to environmentally relevant concentrations of an antidepressant pdf
پاسخ هاي رفتاري و فيزيولوژيك پرندگان به غلظت هاي سازگار با محيط يك داروي ضد افسردگي word
LHCII is an antenna of both photosystems after long-term acclimation pdf
LHCII به عنوان آنتن در هر دو فتوسیستم بعد از سازگاری بلند مدت word
Interaction of photosynthetic bacterium, Rhodopseudomonas Palustris, with montmorillonite clay pdf
برهمکنش بین باکتری فتوسنتزی Rhodopseudominase Palustris با کانی رسی monrmorillonite word
ذهن کلاغ ها: تکامل همگرای هوش در کلاغیان (corvids) و ape ها (کَپی) word
Root apex transition zone: a signalling– response nexus in the root pdf
منطقه‌ی انتقالی رأس ریشه: شبکه پاسخ سیگنالینگ در ریشه word
THE EFFECT OF GIBBERELLIC ACID AND BENZYLADENINE ON GROWTH AND ESSENTIAL OILS OF GERMAN CHAMOMILE pdf
بررسی اثر جیبرلیک اسید و بنزی لادنین بر رشد و اسانس های بابونه آلمانی word
Anti-obesity effect of Morus bombycis root extract: Anti-lipase activity and lipolytic effect pdf
خاصیت ضدچاقی عصاره ریشه گیاه Morus bombycis : فعالیت ضد لیپاز و تاثیر لیپولیتیک word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید