مقالات ترجمه شده معماری (صفحه 1)

Numerical analysis on the thermal environment of an old city district during urban renewal pdf
آنالیز عددی محیط گرمایی یک ناحیه قدیمی شهر در طی نوسازی شهری word
Energy efficient design strategies in the hot dry area of Turkey pdf
استراتژی های طراحی انرژی کارآمد در منطقه گرم و خشک ترکیه word
Urban Design Aesthetics The Evaluative Qualities of Building Exteriors pdf
زیبایی های طراحی شهری: کیفیت های ارزیابی کننده ی ظاهر بیرونی ساختمان word
Energy-efficient Tall buildings design strategies: A holistic approach pdf
راهبرد طراحی ساختمان های بلند با راندمان انرژی بالا: یک رویکرد جامع word
Photogrammetric reconstruction of the my son “G1” temple in vietnam pdf
بازسازی و مرمت فتوگرامتری معبد مای سون "G1" در ویتنام word
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim pdf
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم word
DEMOCRATIC DRAWING Techniques for Participatory Design pdf
ترسیم دموکراتیک، فنونی برای طراحی مشارکتی word
Diagrid Structures: Innovation and Detailing pdf
سازه های شبکه مورب: ابداع و جزئیات بندی word
Yielding Pressure of Spread Footing above Multiple Voids pdf
فشار تسلیم پی گسترده بر بالای تهی گاه های چندگانه word
Optimal design of Schwedler and ribbed domes via hybrid Big BangBig Crunch algorithm pdf
طراحی بهینه گنبدهای اشودلر و دنده ای بوسیله الگوریتم ترکیبی بیگ بنگ – بیگ کرانچ word
Capacity Building through Design Innovation with Vegetable Fibres for Temporary Shelters pdf
ظرفیت سازی از طریق نوآوری طراحی با الیاف (فیبرهای) گیاهی برای سرپناه های موقتی word
Assessing the thermal performance of temporary shelters pdf
ارزیابی عملکرد حرارتی سرپناه های (پناهگاه های) موقتی word
DIAGRID STRUCTURAL SYSTEMS FOR TALL BUILDINGS: CHARACTERISTICS AND METHODOLOGY FOR PRELIMINARY DESIGN pdf
سیستم های ساختاری شبکه مورب برای ساختمان های بلند: مشخصه ها و روش شناسی طراحی مقدماتی word
Evaluating sustainability of building projects in urban planning pdf
ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری word
URBAN COGNITIVE MAPS: COMPUTATION AND STRUCTURE pdf
نقشه های شناختی شهری: محاسبات و ساختار word
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول word
Implementing Bioclimatic Design in Sustainable Architectural Practice pdf
اجرای طرح زیست اقلیم در عملیات معماری پایدار word
A Neural Network Model for Building Construction Projects Cost Estimating pdf
مدل شبکه عصبی برای تخمین هزینه پروژه های ساختمان سازی word
Simulating the thermal and daylight performances of a folded porous double façade for an office building in Cairo pdf
The case for socially inclusive visioning in the community-based approach to sustainable urban regeneration pdf
چشم انداز اجتماعی در رویکرد مبتنی بر اجتماع محلی در احیای شهری پایدار word
Psychogeography Radical movements and contemporary practices pdf
روان جغرافیا- جنبش های افراطی و کاربست های معاصر word
Sustainability Concepts in the Design of High-Rise buildings: the case of Diagrid Systems pdf
مفاهیم توسعه پایدار در طراحی ساختمان های بلند: مورد سیستم های شبکه مورب word
مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک word
School Design: Crisis, Educational Performance and Design Applications pdf
طراحی مدرسه: بحران، عملکرد آموزشی و برنامه های طراحی word
Planning of sustainable cities in view of green architecture pdf
برنامه ریزی پایدار شهرها براساس معماری سبز word
Path dependence and the validation of agent-based spatial models of land use pdf
وابستگی مسیر و صحه گذاری مدل های فضایی مبتنی بر عامل در استفاده از زمین word
URBAN LAND USE PLANNING THROUGH AN INTEGRATED DATA INFRASTRUCTURE pdf
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم word
THE SPATIAL LOGIC OF ORGANIC CITIES IN IRAN AND THE UNITED KINGDOM pdf
منطق فضاییِ شهرهای ارگانیکی در ایران و انگلستان word

سایر مقالات ترجمه شده معماری

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان هنر و معماری > معماری > مقاله های معماری و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید