مقالات ترجمه شده معماری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده معماری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده معماری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Numerical analysis on the thermal environment of an old city district during urban renewal
آنالیز عددی محیط گرمایی یک ناحیه قدیمی شهر در طی نوسازی شهری
Energy efficient design strategies in the hot dry area of Turkey
استراتژی های طراحی انرژی کارآمد در منطقه گرم و خشک ترکیه
Urban Design Aesthetics The Evaluative Qualities of Building Exteriors
زیبایی های طراحی شهری: کیفیت های ارزیابی کننده ی ظاهر بیرونی ساختمان
Energy-efficient Tall buildings design strategies: A holistic approach
راهبرد طراحی ساختمان های بلند با راندمان انرژی بالا: یک رویکرد جامع
Photogrammetric reconstruction of the my son “G1” temple in vietnam
بازسازی و مرمت فتوگرامتری معبد مای سون "G1" در ویتنام
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم
DEMOCRATIC DRAWING Techniques for Participatory Design
ترسیم دموکراتیک، فنونی برای طراحی مشارکتی
Diagrid Structures: Innovation and Detailing
سازه های شبکه مورب: ابداع و جزئیات بندی
Yielding Pressure of Spread Footing above Multiple Voids
فشار تسلیم پی گسترده بر بالای تهی گاه های چندگانه
Optimal design of Schwedler and ribbed domes via hybrid Big BangBig Crunch algorithm
طراحی بهینه گنبدهای اشودلر و دنده ای بوسیله الگوریتم ترکیبی بیگ بنگ – بیگ کرانچ
Capacity Building through Design Innovation with Vegetable Fibres for Temporary Shelters
ظرفیت سازی از طریق نوآوری طراحی با الیاف (فیبرهای) گیاهی برای سرپناه های موقتی
Assessing the thermal performance of temporary shelters
ارزیابی عملکرد حرارتی سرپناه های (پناهگاه های) موقتی
DIAGRID STRUCTURAL SYSTEMS FOR TALL BUILDINGS: CHARACTERISTICS AND METHODOLOGY FOR PRELIMINARY DESIGN
سیستم های ساختاری شبکه مورب برای ساختمان های بلند: مشخصه ها و روش شناسی طراحی مقدماتی
Evaluating sustainability of building projects in urban planning
ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری
URBAN COGNITIVE MAPS: COMPUTATION AND STRUCTURE
نقشه های شناختی شهری: محاسبات و ساختار
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول
Implementing Bioclimatic Design in Sustainable Architectural Practice
اجرای طرح زیست اقلیم در عملیات معماری پایدار
A Neural Network Model for Building Construction Projects Cost Estimating
مدل شبکه عصبی برای تخمین هزینه پروژه های ساختمان سازی
Simulating the thermal and daylight performances of a folded porous double façade for an office building in Cairo
The case for socially inclusive visioning in the community-based approach to sustainable urban regeneration
چشم انداز اجتماعی در رویکرد مبتنی بر اجتماع محلی در احیای شهری پایدار
Psychogeography Radical movements and contemporary practices
روان جغرافیا- جنبش های افراطی و کاربست های معاصر
Sustainability Concepts in the Design of High-Rise buildings: the case of Diagrid Systems
مفاهیم توسعه پایدار در طراحی ساختمان های بلند: مورد سیستم های شبکه مورب
مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک
School Design: Crisis, Educational Performance and Design Applications
طراحی مدرسه: بحران، عملکرد آموزشی و برنامه های طراحی
Planning of sustainable cities in view of green architecture
برنامه ریزی پایدار شهرها براساس معماری سبز
Path dependence and the validation of agent-based spatial models of land use
وابستگی مسیر و صحه گذاری مدل های فضایی مبتنی بر عامل در استفاده از زمین
URBAN LAND USE PLANNING THROUGH AN INTEGRATED DATA INFRASTRUCTURE
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم
THE SPATIAL LOGIC OF ORGANIC CITIES IN IRAN AND THE UNITED KINGDOM
منطق فضاییِ شهرهای ارگانیکی در ایران و انگلستان

Skip Navigation Links